Det er registrert forurenset grunn i forbindelse med graving i Kirkenes sentrum. Funnet ble meldt til Sør-Varanger Kommune (SVK) til prosjektledelsen på ettermiddagen mandag 12.12.. Forurensingene er lokalisert til E6 ved Politistasjonens vestside. Sannsynligvis olje, omfang ukjent.

SVK og AS Oscar Sundquist stanset umiddelbart arbeidene med graving av grøft for vann- og avløpsledninger i området. Alle åpne ledninger ble lukket med ters for å hindre innsig til de ny ledningene. Sør-Varanger Kommune engasjerer Perpetuum til å ta hånd om de forurensede masser på godkjent og forsvarlig vis.

Lokalt er Miljøavdelingen v/ Trygve Sarajærvi i Sør-Varanger Kommune varslet.  Han har vært i kontakt med Fylkesmannens Miljøvernavdeling for avklaringer som vedrører ansvarsforhold og saksgang.

SVK har engasjert Perpetuum til å ta hånd om de forurensede masser som er synlig i grøft  på godkjent og forsvarlig vis.  AS Oscar Sundquist bistår Perpetuum med nødvendige maskiner og personell for opplasting til tette containere.
Perpetuum sender en prøve til analyse.  Dersom mottaker (deponi) krever en prøve fra hver container skal dette tas til etterretning.

Ifølge prosjektleder Rikard Hansen er SVK å i kontakt med ekstern konsulent med nødvendig kompetanse for analyse og utarbeidelse av tiltaksplan.

Dette fører til stans i arbeidene inntil videre i dette området inntil tiltaksplan foreligger og  omfanget med løsninger er avklart.  Slik saken er pr. dato, mener Hansen der er vanskelig å forutsi når arbeidet i dette området kan gjenopptas.