Sør-Varanger kommune har valgt å bruke en del tid og ressurser på denne planen av følgende grunner:

1)      Sikre samordning med andre instanser som er pålagt beredskapsplanlegging i Sør-Varanger

2)      Sikre samordning internt i kommuneorganisasjonen. (tverrsektorielt og overordnet adm. ledelse)

3)      Gjøre planen mest mulig kjent, slik at den også kan være et praktisk arbeidsredskap ved normal drift i kommuneorganisasjonen for å forebygge uønskede hendelser

 

Utkastet til plan er sendt ut på høring til eksterne og interne samarbeidsparter. De sentrale spørsmål som er reist ovenfor høringsinstansene er:

1)        Etterlater det foreliggende høringsutkastet for Sør-Varanger kommune uklarheter mht ansvarsfordeling/kommandolinjer mot andre sine beredskapsplaner? I tilfellet, hvilke?

2)        Er det mangler i planen? Er det områder som burde vært bedre omtalt?

3)        Omtaler planen områder som er andres ansvar? Evnt hvilke?

Planforslaget er uferdig i omfang og layout. Planen vil bli sluttført før den fremmes til politisk behandling før sommeren.

Høringsfristen settes til 6. mai 2005.

Innspillene sendes Sør-Varanger kommune v/ helse og sosialsjefen, postboks 406, 9915 Kirkenes eller på epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no.

Alle innspill vil være nyttige i det videre beredskapsarbeidet i Sør-Varanger kommune. Alle som ønsker det er velkommen til gi sine innspill til Utkast til beredskapsplan pr. april 2005