Finnmark fylkeskommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Dette skal skje gjennom regional utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting og tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer. Tilskuddsforvaltning er et viktig virkemiddel. Mange av tilskuddsordningene har frivillige organisasjoner, lag og foreninger som målgruppe. Frivillig sektor er en viktig aktør i folkehelsearbeidet, og kommunene skal legge til rette for samarbeid med frivilligsektor jf. § 4. i folkehelseloven.

Finnmark fylkeskommune ber med dette om at kommunene i Finnmark formidler innholdet i dette brevet til lokale organisasjoner, lag og foreninger. Det er ønskelig at det er en sammenheng mellom oversiktsarbeidet i kommunen og tiltak som blir iverksatt. Kommunen sitter med kunnskap og oversikt, og de er derfor den beste til å koordinere ulike utviklingsprosjekt og tiltak.

Oversikt over tilskudds ordninger kultur- og folkehelseseksjonen:

Alle Fylkeskommunale ordninger


Kontaktperson hos Fimmank fylkeskommune er

              Juli-Anne Staven Telefon: +4778963125 Juli-Anne.Staven@ffk.no