I henhold til Plan og Bygningsloven §27-2 har kommunestyret i Sør-Varanger i møte 23.06.05 under sak nr.44/05 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.06.05:

Planområdet er identisk med eksisterende plan og er lokalisert ved Gnr. 27 Bnr. 180/443

I henhold til Plan og bygningslovens §25 omfatter planen følgende formål: Byggeområder Herunder Forretnings-, kontor-, boligbebyggelse og allmennyttig formål Offentlig trafikkområder Herunder Kjøreveier, fortau og parkeringsplass Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på godkjenningen til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Klager sendes Sør-Varanger ved Plan- og utviklingsavdeling, Boks 406, 9915 Kirkenes, til forberedende behandling. Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens §32 og §42. Plandokumentet er lagt ut på Rådhuset, plan- og utviklingsavdelingen.

Plandokumenter kan lastes ned her:

Plankart for reguleringsplan Kvartalet    

Tegnforklaring plankart reguleringsplan Kvartalet

Planbestemmelser reguleringsplan Kvartalet