I henhold til Plan- og bygningsloven § 27-2 har Sør-Varanger kommunestyre i møte 06.03.07 saknr 006/07 vedtatt følgende reguleringsplan/ endring av plan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;

”Reguleringsplan for Langfjordveien Østre”

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;

- Byggeområder Herunder boliger

- Offentlige trafikkområder Herunder kjørevei, gang – og sykkelvei

- Spesialområder herunder privat vei, automatisk fredet kulturminne

- Fellesområder Herunder avkjørsel

- Kombinerte formål Herunder gangvei og avkjørsel

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Langfjordveien+%D8stre+-+Kunngj%F8ring.pdf 

Langfjordveien+%D8stre+-+Planbeskrivelse.pdf 

Langfjordveien+%D8stre+-+Reguleringsbestemmelser.pdf 

Langfjordveien+%D8stre+-+Plankart.pdf