I henhold til Plan- og bygningsloven § 28-2 har Det faste utvalg for Plansaker i møte 09.05.07, saknr 18/07 vedtatt følgende bebyggelsesplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse;

”Bebyggelsesplan for Kobbervika Hyttefelt”

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;

- Byggeområder Herunder fritidsboliger, naust

- Landbruksområder Herunder område for jord-og skogbruk

- Spesialområder herunder friluftsområde, kulturminner, naturvern

- Fellesområder Herunder adkomstvei, parkering

- Kombinerte formål Herunder kultur – og naturvern

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene kan lastes ned her:

Kobbervika+hyttefelt+-+Kunngj%F8ring.pdf 

Kobbervika+hyttefelt+-+Planbeskrivelse+revidert.pdf 

Kobbervika+hyttefelt+-+Planbestemmelser.pdf 

Kobbervika+hyttefelt+-+Plankart.pdf