I forkant av tilsynsbesøket fikk kommunen en liste med tema som en ønsket å ta opp til drøfting, samt et ønske om dokumentasjon på det meste vi arbeider med i grunnskolen. Dokumentasjonen utgjorde 3 tykke permer, fra kommune- og skolenivå.
Tilsynsbesøket er hjemlet i Opplæringsloven, som sier at staten/Fylkesmannen skal se til at opplæringen i kommunene skjer innen rammen av Opplæringsloven, forskrifter og læreplanen.

Torsdag den 14.10 kl 0900 startet tilsynet med møte med ordfører, administrasjonssjef, leder for komité for kultur og oppvekst, kultur- og oppvekstsjef og endelig seksjonsleder for opplæring.

Tema som ble tatt opp i det første møtet var hvordan Sør-Varanger kommune prioriterer skolen politisk og økonomisk, her ble tall fra KOSTRA lagt til grunn for drøftingene, tilstandsrapporter fra Kommuneoverlege, Arbeidstilsyn.
Fylkesmannen var også opptatt av hvilket system vi har mht. skoleevaluering og kvalitetssikring, videre hvilken resultatoppnåelse med bakgrunn i statlige satsinger. Vi gikk gjennom "alt" fra eksamens- og standpunktkarakterer de siste 4 år, resultater på lesetester vi har gjennomført, resultater på elevinspektøren osv. Utdanningsdirektøren var også opptatt av om vi bruker og hvordan vi bruker slike resultater til forbedringsarbeid i skolen.
Det ble brukt rimelig mye tid på spesialundervisningen i kommunen, både i antall søknader og timer, diagnoser, tiltak, forholdet mellom spesialundervisning og tilpasset opplæring, systemisk arbeid og innhold i vedtak.
Møtet ble hektisk, liten tid og omfattende tema!

Turen gikk så til Tårnet skole, for samtale med representanter for elever, ansatte, foresatte og skolens ledelse. Vi fikk også en tur gjennom skolen der rektor klargjorde og fortalte. Flott tur på Tårnet skole der elevene sa at møtet med Fylkesmannens Utdanningsavdeling hadde vært kjekt.

Fredag den 15 startet vi på Bjørnevatn skole kl 0900, med møter med de impliserte parter i skolesamfunnet. I møtet med foresatte måtte vi gjennomføre telefonmøte da leder av Foreldrenes Arbeidsutvalg var på studier på Universitetet i Tromsø - men også dette gikk flott.

Møter med foresatte, elever og ansatte ble avholdt uten at representanter fra kommunen (rektor/seksjonsleder for opplæring) var til stede.
Elevene på Bjørnevatn skole hadde i tillegg laget kafé denne dagen der inntektene skulle gå til innsamlingsaksjonen denne helga.

Vel tilbake på rådhuset var det et nytt møte med kommunens ledelse.

Fylkesmannen i Finnmark oppsummerte og konkluderte med at det står meget bra til med grunnskolen i Sør-Varanger kommune. Vi er kommet langt mht kvalitets- og kompetanseutvikling, dokumentasjon, planer og oppfølging av disse, de var videre fornøyd med hvordan elever og foresatte opplevde sin hverdag på skolen, og ga mye honnør til foreldrerepresentantene for det engasjement som de viste.

Fullstendig tilsynsrapport ventes å foreligge fra Fylkesmannen om ca 5 uker, denne vil bli lagt ut på Sør-Varanger kommunens hjemmeside slik at alle får tilgang til konklusjonene.