I medhold av Plan- og bygningslovens § 27-1 har Det faste utvalg for Plansaker i møte 18.07.07, saknr. 037/07 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

Reguleringsplan for deler av Bøkfjorden og Korsfjorden, Sør-Varanger.  

Hovedformålet med planen er å tilrettelegge arealer i sjø og på land i fbm omlasting av petroleumsprodukter.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er områdene foreslått regulert til:

- Offentlige trafikkområder, herunder havn.

- Fareområder, herunder sone for brann og eksplosjonsfare, støysone.

- Spesialområder, herunder områder for omlasting av petroleumsprodukter i sjø, områder på land tilknyttet aktiviteter ved omlasting av petroleumsprodukter, områder for akvakultur friluftsomåde i sjø og land.

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn i perioden 20.07.07 – 01.09.07, på Plan – og utviklingsavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje.

Eventuelle innspill og merknader sendes til Plan- og utviklingsavdelingen innen 01.09.07 

Plandokumentene finner du nedenfor:

Annonse+offentlig+ettersyn.pdf 

Planbeskrivelse+-+Reguleringsplan+for+deler+av+B%F8kfjorden+og+Korsfjorden.pdf 

Reguleringsbestemmelser+-+Reguleringsplan+for+deler+av+B%F8kfjorden+og+Korsfjorden..pdf 

Plankart+-+Reguleringsplan+for+deler+av+B%F8kfjorden+og+Korsfjorden.pdf 

I reguleringsplanarbeidet er det også gjennomført en konsekvensutredning for oljeomlasting i området som reguleringsplanforslaget omfatter.

Dokumentene knyttet til konsekvensutredningen finner du nedenfor:

Konsekvensutredning for oljeomlasting i Bøkfjorden.