Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 27-1, 2.ledd har Sør-Varanger Kommunestyre i møte 29.10.07, saknr. 64/07 vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse;

”Reguleringsplan for deler av Bøkfjorden og Korsfjorden i Sør-Varanger kommune”

I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til;

- Fareområder, herunder sone for eksplosjons og brannfare, samt støysone

- Spesialområde, herunder område i sjø for omlasting av petroleumsprodukter, områder på land tilknyttet aktiviteter ved omlasting av petroleumsprodukter, område for akvakultur og friluftsområde i sjø

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen.

Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.

Plandokumentene kan lastes ned under:

Kunngj%F8ring.pdf    Planbeskrivelse.pdf    Reguleringsbestemmelser.doc PDF document ODT document     Plankart.pdf