Sør-Varanger kommune viser til brev fra fylkesmannen om oppfølging av barneverntjenesten, datert 07.11.2017. Brevet er en tilbakemelding på status i barnevernet for 1. halvår 2017.

Som kjent har barneverntjenesten i Sør-Varanger har hatt utfordringer med bemanningen i første halvår av 2017, og tjenesten har fortsatt utfordring med bemanningen. Det er likevel nå et godt samarbeid mellom de ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten for å bedre arbeidsmiljøet, og det er etter vedtak i arbeidsmiljøutvalget  igangsatt arbeidsmiljøtiltak i tjenesten. Bemanningssvikten første halvår har selvsagt hatt følger for tjenestens kapasitet, og noen avvik har fremkommet. Vi har også forståelse for at det er en del av fylkesmannens oppdrag å påse at kommunene følger regelverket for rask behandling av slike saker. Dette er viktig for barna det gjelder.

Vi er fornøyd med at det ikke var fristbrudd i første halvår av 2017 i forhold til å gjennomgå samtlige av de 82 meldingene barneverntjenesten mottok dette halvåret. Men samtidig hadde tjenesten problemer med raskt å behandle og  fatte vedtak i alle sakene, noe som fremkommer som fristbrudd fra Fylkesmannen. Likevel viser tallene at kommunen i denne perioden hadde fristbrudd i 39 % av sakene, noe som er en forbedring mot 44 % siste halvår av 2016.

I brevet fra fylkesmannen framgår det at kommunen første halvår 2017 ikke har maktet å ha tilsyn med fosterhjem så ofte som loven krever, minimum 4 ganger per år. Dette er beklagelig, men i en vanskelig bemanningssituasjon har barneverntjenesten dessverre måtte prioritere mellom å løse nye saker eller ha hyppige besøk i fosterhjem. Vi har i denne perioden prioritert arbeidet med nye saker, men barneverntjenesten har fra 01.08.17 fått ansatt en egen tilsynsfører i 50% stilling for fosterhjem og vi mener at vi med denne satsingen vil klare å oppfylle kravet om antall besøk hos barn som bor i fosterhjem.

Som et ledd i arbeidet med å gi et bedret akuttilbud i hele Øst-Finnmark, har Sør-Varanger kommunestyre vedtatt etablering av en interkommunal barnevernvakt. Vi mener at et slikt samarbeid på tvers av kommunegrensene er nødvendig for å imøtekomme de nye krav som ligger i barnevernreformen.Vi er også godt fornøyd med at fylkesmannen har tatt ansvar i forhold til at kommunene i Finnmark i fellesskap skal utvikle faglig gode barneverntjenester. Barneverntjenesten i Sør-Varanger vil være med å ta et utvidet ansvar for dette i Øst-Finnmark.

Sør-Varanger kommune har fortsatt utfordringer med bemanningssituasjonen i barneverntjenesten, men vi har stor tro på at arbeidet som gjøres vil avhjelpe denne situasjonen. Kommunen er også i ferd med å sluttføre tilsetting av ny leder for barneverntjenesten og håper at vedkommende kan være på plass tidlig i 2018. Dette vil øke stabiliteten i tjenesten og gjøre oss bedre i stand til gi et godt tjenestetilbud.

 

 

Nina Bordi Øvergaard                                               Arnulf Ingerøyen

Rådmann                                                                  Kommunalsjef oppvekst og kultur