Planprogram for konsekvensutredning for oljeomlasting i Bøkfjorden - lovlighetskontroll av formannskapsvedtak
 
 
Sakens bakgrunn
Fylkesmannen legger til grunn at sakens bakgrunn er kjent for partene. Det gis derfor bare et kort resymé av saken.
 
Formannskapet i Sør-Varanger kommune fattet 18. oktober 2006 vedtak om å iverksette planprogram/konsekvensutredning i forbindelse med
oljeomlasting i Bøkfjorden.
 
Konsekvensutredningen har et kostnadsomfang på kr 1,2 millioner eksklusive merverdiavgift.
 
Det ble i vedtaket lagt til grunn at kommunen var under tidspress, og at det utførende firmaet hadde spesialkompetanse i saken.
Kommunen vurderte deretter saken slik at det ikke var nødvendig å legge den ut på offentlig anbud, jf. forskrift om offentlige anskaffelser nr 402 § 2-1, jf. § 1-2 gitt med hjemmel i lov om offentlige anskaffelser § 11.
 
Det ble fremsatt krav om lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59 første ledd, 20. oktober 2006 av Valter Nilsen og Helge Stærk (MVL) og Ole Gabrielsen (SV).
 
Formannskapet opprettholdt i møte 23. oktober sitt vedtak av 18. oktober 2006. Formannskapet gav ikke klagen oppsettende virkning.
 
 
Fylkesmannens vurdering
Klagen tilfredsstiller lovens formkrav, jf. kommuneloven § 59. Lovlighetsklagen fra Valter Nilsen og Helge Stærk fra (MVL), samt Ole Gabrielsen fra (SV) tas derfor opp til behandling.
 
Etter kommuneloven § 59 fjerde ledd skal kommunen i sine vedtak påse at forvaltnings- og offentligrettslige krav følges. Det er således disse forholdene Fylkesmannen kan kontrollere.
 
Det fremgår av kommuneloven § 59 fjerde ledd bokstav a at det ved lovlighetskontroll skal tas stilling til om avgjørelsen er ”innholdsmessig lovlig”.
Spørsmålet blir deretter om kommunen, ved ikke å ta hensyn til regelverket om offentlige anskaffelser, fattet et innholdsmessig ulovlig vedtak.
 
Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter må åpenbart anses som offentligrettslige. Det er etter Fylkesmannens vurdering ikke tvilsomt at kommunen må følge lov og forskrift om offentlige anskaffelser når den foretar kjøp av varer eller tjenester.
 
Fylkesmannen registrerer at kommunen, jf. uttalelse fra egen advokat, også var eller måtte ha vært klar over at unnlatelse av å sende saken på anbud var i strid med regelverket om offentlige anskaffelser.
 
Videre merker Fylkesmannen seg at det fra kommunens side ikke kunne utelukkes at det var flere aktører på markedet.
 
Endelig kan det heller ikke ses at unntakene i forskrift om offentlige anskaffelser § 2-1 annet ledd kommer til anvendelse.
 
Fylkesmannen kommer således til at formannskapet i Sør-Varanger kommune fattet et ulovlig vedtak i formannskapets møter 18. oktober 2006 og 23. oktober s.å., jf. kommuneloven § 59 fjerde ledd bokstav a.
 
Fylkesmannen har etter dette ikke funnet grunn til å vurdere de øvrige bestemmelser i kommuneloven § 59 fjerde ledd.
 
Fylkesmannen gjør på denne bakgrunn følgende
 
 
vedtak:
 
Formannskapets vedtak i sak 79/06 kjennes ugyldig, jf. kommuneloven § 59. Klagen har etter dette ført frem. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.