I tillegg tar avtalen opp i seg flere nye områder.

Reiselivssamarbeid er blitt et nytt og interessant område. Vi vet at Finland gjennom år har satset stort på reiseliv, slik at de ikke bare har en omfattende kompetanse på området, men også gode relasjoner ut i markedet.Reiselivsamarbeidet skal blant annet skje på prosjektbasis, og på en slik måte at det gir positive økonomiske ringvirkninger i alle tre kommunene. Konkret samarbeid er etablert gjennom prosjektet "Ortodokse stier". Prosjektet er delfinansiert av EU og Norsk Interreg.

Et oppfølgingprosjekt om markedsføring diskuteres.

Ifølge §3 i avtalen vil partene oppmuntre til erfaringsutveksling og samarbeid mellom bedrifter og businessorganisasjoner i vennskapsområdene.

Også samarbeid innenfor det sosiale området skal prioriteres.Det er gjennomført en lovendring i Russland som overfører betydelig ansvar fra føderalt til lokalt nivå. Partene er derfor enig om å legge til rette for erfaringutveksling innenfor området.Dette skal skje gjennom møter og utveksling av informasjon og fagfolk.Man skal således fokusere på å utvikle effektive modeller for sosiale tjenester.

Videre uttrykker partene støtte til at det etableres en Barents Miljøskole i Pechenga. Prosjektpalanen er utarbeidet og partene er klar til å søke finansiering.

Avtalen har også et punkt om organiseringen av det trilaterale samarbeidet idet partene er enig om å formalisere de offisielle årlige møtene gjennom et samarbeidsforum bestående av den politiske ledelse i hver av kommunene.

Hver av partene kan ta initiativ til å reforhandle avtalen.

For nærmere informasjon: kontakt Spesialrådgiver May Griff Bye, Plan og Utviklingsavdelingen