Søkere oppfordres til å bruke digitalt skjema for søknad om kulturmidler fra kommunens søknadssenter. Førstegangsbrukere oppgir epostadresse, og vil få tilsendt passord umiddelbart.

Alternativt kan søknadsskjemaet fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset tlf. 78 97 76 00. Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.

 • Søknadsfristen er 15. april. Dersom fristen ikke overholdes, vil søknaden ikke behandles.
 • Eget søknadsskjema skal benyttes, jfr. ovenstående.
 • Vedlegg til søknaden:
  • Siste års regnskap
  • Siste årsberetning
  • Inneværende års budsjett
  • Aktivitetsplan
 • Den enkelte forening plikter selv å påse at all påkrevet dokumentasjon er vedlagt søknaden.
 • Søknaden skal inneholde en begrunnelse for hvorfor søkeren burde motta kulturmidler.
 • Kulturmidler skal benyttes til drift og aktivitet av foreningene.
 • Kulturmidler tildeles kun lag og foreninger hjemmehørende i Sør-Varanger kommune.
 • Kulturmidlene tildeles lag og foretninger som har kultur som hovedformål, og ikke til hobby- og interesseforeninger for voksne. Eksempler på foreninger som ikke vil motta tilskudd: Helselag, kirkeforeninger, pensjonistforeninger, bridgeklubber. Det samme gjelder foreninger som etter begrep hører hjemme under andre etaters områder, f.eks. hørselsforeninger, astmaforeninger, foreninger for psykisk helse o.l. inn under helse- og sosialetaten.
 • Alle kjente aktiviteter og arrangementer som f.eks. årlig tilbakevendende tiltak og arrangement skal inkluderes i den årlige søknaden.
 • Grupper innen foreninger skal inkluderes i en felles søknad fra hovedstyret i foreningen.
 • Kriterier for prioriteringer:
  • Foreninger som ivaretar barns og unges interesser prioriteres
  • Aktivitet prioriteres framfor drift
 • Kulturmidler tildeles ikke enkeltpersoner/-grupper

For kulturmidlene til idrett, gjelder i tillegg følgende:

Ved prioritering av kulturmidler innen kategorien idrett, skal følgende fordelingsnøkkel legges til grunn:

Hver søker som tilfredsstiller reglementet, tildeles et grunnbeløp på kr. 2000.
 1. 50% av resterende pott fordeles ut fra dokumenterte medlemstall
 2. 30% av resterende pott fordeles ut fra dokumenterte kostnader knyttet til foreningens aktiviteter
 3. 20% av resterende pott fordeles skjønnsmessig ut fra dokumentert økt aktivitet, kostnadskrevende arrangement m.v."

Forslag til fordeling av kulturmidler i kategorien idrett sendes til Sør-Varanger idrettsråd for uttalelse før politisk behandling.