Hva er kriseledelsen i Sør-Varanger kommune?

Kriseledelsen er det organet som kan iverksette tiltak for å håndtere en krise eller katastrofe. Dette kan være uønskede hendelser, fra skoleskyting til strømbrudd over lenger tid. Kriseledelsen skal sørge for at befolkningen får rett informasjon så fort som mulig, og at man minsker effekten av en uønsket hendelse. 

Kriseledelsen er regulert gjennom § 4 a) i forskrift om kommunal beredskapsplikt som sier:

En plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles.

Kriseledelsen er delegert myndighet fra kommunestyret til å ta beslutninger som eksempelvis tvungen overtid eller annet for å sikre at organisasjonen driftes trygt gjennom en uønsket hendelse.

Kriseledelsen har også tydelig ansvarsfordeling innen eksempelvis loggføring, kommunikasjon og informasjon, varsling og pressearbeid og liason til viktige eksterne aktører.

Det er også etablert en utvidet kriseledelse bestående av ressurspersoner innen eksempelvis havn, helse og tekniske tjenester.

Hvordan jobber kriseledelsen?

Kriseledelsen møtes ved et dedikert sted når kriseledelsen blir satt. Det er kommunedirektøren eller den som er delegert myndighet til å etablere kriseledelsen som tar avgjørelsen om en hendelse krever tiltak på et overordnet plan.

Kriseledelsens oppdrag er å etablere et overordnet situasjonsbilde, raskt beslutte tiltak, utvikle en strategi for krisehåndtering, bidra til koordinering, formidle informasjon internt og eksternt, sørge for tilstrekkelig ressurser og sørge for at det rapporteres til statsforvalteren.