Sør-Varanger kommunes beredskapsarbeid er regulert gjennom sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. Det er kommunen som er ansvarlig for befolkningens trygghet og sikkerhet i kommunen. Kommunen skal også være en pådriver ovenfor andre offentlige aktører, frivillig sektor og private aktør for å sikre at de kan håndtere uønskede hendelser som kan skje grunnet deres virksomhet. I tillegg er det viktig at kommunen har et godt samarbeid med offentlige aktører, frivillig sektor og private aktører for å sikre befolkningen på en trygg og effektiv måte.

 

Beredskap skal forstås som ens evne til å planlegge og forberede tiltak for å håndtere en uønsket hendelse (krise). En uønsket hendelse er f.eks en krise som skoleskyting eller en atomulykke. Veilederen for kommunal beredskapsplikt definierer det som «…hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier» (s. 5 veileder kommunal beredskapsplikt.).

En krise er en uønsket hendelse som truer samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier. En krise kan også svekke en organisasjons evne til å opprettholde normal drift. Det definineres i veilederen til kommunal beredskapsplikt som «..en tilstand som kjennestegnes av at samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller overskrifder kapasiteten og /eller kompetansen til den organisasjonsenheten som i utgangspunktet har ansvaret for denne». En uønsket hendelse kan også være «mindre alvorlig», i den henseende at det er en hendelse som f.eks dårlig omdømme for en kommune over tid.

Sør-Varanger kommune har som mål å bedrive en helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Dette betyr kort at de fire prinsippene for beredskapsarbeid er satt i system:

  • Likhetsprinsippet: en krise skal håndteres med mest mulig lik organisasjonsstruktur som i en normalsituasjon.
  • Nærhetsprinsippet: en krise skal håndteres på lavest mulig nivå.
  • Ansvarsprinsippet: en krise skal håndteres av den samme myndigheten som har det daglige ansvaret for den berørte sektoren.
  • Samvirkeprinsippet: stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

Hvordan er dette organisert?

Sør-Varanger kommune jobber i dag med en ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette betyr at man skal undersøke mange uønskede hendelser som skal være basisen for kommunens overordnede beredskapsplan

Kriseledelsen er ansvarlig for å føre kommunen gjennom en uønsket hendelse. Enhetsleder beredskap, brann og redning er delegert myndighet og ansvar for beredskapsarbeidet gjennom delegasjonsreglementet.  Enhetsleder beredskap, brann og redning er derav ansvarlig for samvirkeprinsippet.

Likhetsprinsippet, ansvarsprinsippet og nærhetsprinsippet er organisert gjennom følgende ansvarsfordeling:

untitled (1).png