I medhold av § 4 a i Lov om Motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977, jfr.§ 4 a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, jfr. Plan- og bygningsloven § 11-14 har utvalg for Plan og samferdsel i saknr. 22/5800 vedtatt å legge forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter ut til høring/offentlig ettersyn i 6 uker. 

Formålet er å fastsette/ revidere løypenettet for snøscooter i Sør-Varanger kommune. 
 
 
Dokumenter for nedlastning:
 
Forslag til revidert forskrift (endringer er markert med gult):
 
Utredninger:
 
Kart:
 
Dokumentene, sammen med utvalgets vedtak og saksfremlegg er tilgjengelig for nedlasting i perioden 28.10.22-12.12.22.
 
Eventuelle innspill/merknader sendes innen 12.12.22 til Sør-Varanger kommune; postmottak@svk.no, eller postboks 406, 9915 Kirkenes, bruk referanse 22/5800.