Konsekvensutredningen skal være grunnlagsmaterialet for arbeidet med en reguleringsplan som skal vise hvilke lokaliteter som kan være aktuelle å tillate brukt, forutsatt at driftsoperatørene kan legge fram tilfredsstillende sikkerhetsmessige løsninger, for godkjenning hos de statlige myndigheter, Statens Forurensningstilsyn, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, samt Kystverket og Forsvaret.

Forslaget til reguleringsplan vil bli behandlet av det kommunale planutvalg, for deretter, sammen med konsekvensutredningen vil bli lagt ut til offentlig høring, før den igjen behandles av planutvalget og kommunestyret.

Dokumentene til denne konsekvensutredningen:

Vi gjør oppmerksom på at de pdf-formatert dokument-alternativene er store, og krever stor båndbredde for nedlasting.
Web-formaterte dokumenter er (der det har vært tilgjengelig) utledet av pdf-dokumentene er litt mere "båndbreddevennlig", men kan fortone seg litt uryddige i redigeringen enn pdf-utgangspunktet.

 

Dokumenter i utredningen

Pdf-formatert

Formatert for web

 Dokument 1: Konsekvensutreding for oljeomlasting i Bøkfjorden og Korsfjorden. Vedlegg til kommuneplanen.

x

x

 Dokument 2: Sluttrapport fra SINTEF: Kirkenes - beregning av akuttutslipp ved omlasting av olje. 

x

 

 Dokument 3: Miljøkonsekvenser ved brann og eksplosjon 

x

x

 Dokument 4: Crude Oil Operations in Bøkfjorden.

x

 x

 Dokument 5: Håndtering av risiko for introduksjon av fremmede organismer.

x

x

 Dokument 6: Sammenstilling av informasjon om miljøressurser.

x

x

 Dokument 7: Sammenliknende studie av miljørisiko i nasjonale laksefjorder.

x

x

Dokument 8: FSO possisjoner i Korsfjorden og Bøkfjorden

x

x