Dataelever[ 1]Gaven er ment brukt til å bidra til at ungdom rustes til morgendagens arbeidsliv, både gjennom bedre kompetanse og læringsevner. Gaven er et bidrag for å bedre elevenes digitale ferdigheter, noe som i utkastet til ny læreplan er definert som basisferdighet på linje med lesing, skriving og regning. Telenor er også opptatt av at ungdommene skal lære bevisst bruk av IKT

Gaven fra Telenor er med andre ord helt i overennstemmelse med den nye skolereformen som tar til å gjelde fra neste høst, der det er et krav til digital kompetanse hos elevene.

Gaven er kjærkommen, og den kom på et strategisk viktig tidspunkt.

Stor takk til Telenor for 30 bærbare PC-er!!!!!,