Phil Wood som har vært i Kirkenes ved to ulike anledninger for å forelese om kreativ stedsutvikling, skal være en av hovedforeleserne og gruppearbeidslederne på en konferansen Urbanisme 2004 som arrangeres av Institutt for urbanisme ved Arkitetkhøgskolen i Oslo og Det Norske Arkitektakademi. Konferansen er en obligatorisk del av mastergradsstudie ved institutt for Urbanisme men har også status som videreutdanningskurs for sivilarkitekter og landskapsarkitetker.

Wood ønsker å bruke Kirkenes og industriområdet som case i forbindelse med foredraget han skal holde og det påfølgende gruppearbeidet. Wood er ekspert på kreativ stedsutvikling med forvandling av gamle industriområder til områder for kulturbasert næringsutvikling og kreativ industri som spesialfelt. Til daglig jobber han i konsulentselskapet Comedia i England. På 90-tallet var han direktør for det EU-finansierte prosjektet Creative Town Initiative i Huddersfield i England med en total budsjettramme 10 millioner ECU. Huddersfield, en liten by i britisk målestokk, hadde som Kirkenes fått erfare utfordringene et ensidig industribasert samfunn står overfor når industri og hjørnesteinsbedrifter legges ned. CTI-prosjektet hadde som målsetning å endre Huddersfield fra å være et ensidig industristed tilpasset den tradisjonelle økonomiske orden til en moderne by tilpasset en globalisert og mer differensiert økonomi med vektlegging av forandring, innovasjon og kreativ stedsutvikling.

I følge Wood er det særlig de tomme industrilokalene til Sydvaranger som representerer et stort kreativt potensial. Et av hovedvirkemidlene i Huddersfield var nettopp å omdanne et gammelt fabrikk-lokale til et media-senter tilrettelagt for det man kan kalle kreative næringer.

 

Dersom Kirkenes blir et av "casene" som konferansedeltakerne skal jobbe med, har det naturligvis en viss betydning for Sør-Varanger. Det vil sette Kirkenes og Sør-Varanger kommune på kartet og agendaen for viktige fagmiljøer noe som f eks vil kunne være positivt i forhold til by- og samfunnsplanlegging.

Om Kirkenes og Sydvaranger-industriområde faktisk blir casestudiet for arktitekt- og arkitektstudier avhenger blant annet av om det kan skaffes tilfredsstillende dokumentasjon om området og tildels også hva som blir skjebnen til Lokstallen.

Les mer om Comedia og Phil Wood her:
http://www.comedia.org.uk

Les mer om Urbanisme-konferansen:  http://www.arkitektur.no/page/Akademi_Om/Kursplan_2004/8018/41668.html

Les mer om masterstudiet i urbanisme her:
http://www.aho.no/Videreutdanning/master_i_urbanisme.htm

Les mer om Creative Town Initiative Huddersfield: http://www.huddersfieldpride.com/archive/cti/ctimain.htm