Hva gjør koordinerende enhet?

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til deg som har behov for tjenester fra flere ulike instanser eller tjenesteområder. Vi kan også være et kontaktpunkt mellom kommunen og helseforetak.   

Både tjenestemottakere, tjenesteytere og samarbeidspartnere kan kontakte oss. Enheten skal ha oversikt over kommunen sine tjenester, og hjelper deg å få kontakt med de tjenestene som er aktuelle. Koordinerende enhet skal legge til rette for at du som bruker får medvirke når vi planlegger, utformer, gjennomfører og evaluerer tjenestene dine.

Individuell plan – koordinator

Individuell plan er et verktøy og en metode for samarbeid mellom tjenestemottaker og tjenesteapparatet for personer og deres familie som har behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester .

Sør-Varanger kommune benytter Visma FLYT samspill som et digitalt samhandlingsverktøy som gir deg bedre oversikt når flere tjenester samarbeider for å hjelpe deg og din familie. Det forutsettes at du har to eller flere helse og omsorgstjenester som må koordineres samt at det skal være av en viss varighet. 

IP- koordinator er en rolle som en tjenesteyter blir tildelt. Koordinatoren har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbudet, og har ansvar for framdrift i arbeid med den individuelle planen. Vi oppfordrer deg som bruker til å delta aktivt i å beskrive dine behov for tjenester og hvilke ønsker, og mål du har. 
 

Barnekoordinator

Barnekoordinator er kontaktpersonen for familier med barn, som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som har behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenenester eller velferdstjenester.

Koordinatoren skal sikre at familien og barnet får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om tjenestetilbudet.

Rett til barnekoordinator

I nasjonal veileder for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier sier punkt 5.1: 

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c

Andre velferdstjenester har plikt til å samarbeide med barnekoordinator når samarbeidsplikten på individnivå er utløst. Dersom det er oppnevnt barnekoordinator, skal barnekoordinatoren sørge for samordning av tjenestetilbudet. Se kapitler: Samarbeid på individnivå og samordningsplikten

Her kan du lese alt om barnekoordinator i veilederen 

Hvordan fungerer det?

En individuell plan opprettes etter søknad og du får oppnevnt en koordinator som du fortrinnsvis kjenner og som er ansatt i kommunen. Koordinatoren vil da være din kontaktperson og den som koordinerer samarbeidet. Din individuelle plan utarbeides i samarbeid med deg og de aktuelle tjenestene.