PPT ‘s mandat er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6 og Barnehagelovens § 33

 

PPT har to lovfestede oppgaver:

  1. Utarbeide sakkyndig vurdering

PPT har ansvar for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering knyttet til:

  • Behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder

  • Behov for spesialundervisning i grunnskolen

  • Behov for spesialundervisning for voksne på grunnskole nivå

  • Vurdering av tidligere eller utsatt skolestart 

  • Vurdering av fritak fra opplæringsplikten 

  • Tegnspråkopplæring

  • Punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte barn/ elever.

  •  ASK ( alternativ supplerende kommunikasjon)

 

2.Arbeide med kompetanse og organisasjonsutvikling:

PPT skal hjelpe barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge læringsmiljøet bedre til rette for barn/ elever med særlige behov. Dette omtales ofte som PP- tjenestens systemrettede arbeid. Arbeidet består i å bistå med veiledning når det gjelder tidlig innsats, tilpasset opplæring, læringsmiljøarbeid og pedagogisk/ spesialpedagogisk rådgivningsarbeid.

( les mer om dette under «PP- tjenestens systemrettede arbeid»)

 

Kontaktinformasjon til PPT-avdelingen :
Besøksadresse: Postgården 2. etg , 9900 Kirkenes
Postadresse: Postboks 406, 9915 Kirkenes
Epost: postmottak@svk.no  ppt@svk.no
Telefon: +47 789 77 434 / 92088141