Formannskapet ga i januar 2005 sin tilslutning til at det skal gjennomføres en organisasjonsutviklingsprosess i Sør-Varanger kommune. Bakgrunnen for det var en erkjennelse om at kommune har potensiale til å forberede mange sider ved organisasjon og sin rolle som samfunnsutvikler. Oppsummert ble følgende elementer pekt på som hovedutfordringene: økonomiske utfordringer, organisasjonskulturen, klargjøring av felles utviklingsmål/-retning og gjennomføre ønsket utvikling/ endring.

Arbeidet er kommet godt i gang, og nå foreligger det en evaluering av forvaltningspraksisen i Sør-Varanger kommune. Evalueringen er gjort av KSK as v/ Jan Alm Knudsen, og metoden er basert på en internasjonal metode som brukes over hele verden hvor organisasjon er vurdert etter et sett med praksiskriterier. I norsk sammenheng er det omlag 35 kommuner som er vurdert etter de samme kriteriene.

Hovedkonklusjon er et Sør-Varanger kommune er en tradisjonell kommune med et betydelig potensiale for utvikling. Kommunen oppleves å ha et for sterkt fokus på drift og enkeltsaker og uten klar retning for videreutvikling. Mye bra foregår i enhetene, men kommunen mangler mye av de overordnede systemene og elementene som skal sy kommunen sammen til en organisasjon med en felles identitet.Rapporten ble presentert for politisk ledelse, administrative ledelse, mellomlederne og de hovedtillitsvalgte i kommunen som i sin helhet slutter seg hovedkonlusjonen.

Sør-Varanger kommune scoret over gjennomsnittet når det gjaldt Offentlighet, åpenhet og demokratisk kontroll , Personalforvaltning  og kommunen som samfunnsbygger.

På kriteriene Klarhet i samspill mellom politikk og administrasjon , Ledelse, desentralisering og delegering  og Fornyelsespolitikk  scorer kommunen gjennomsnittlig.

På kriteriene Tilgjengelighet/borger- og brukerorientering og Kontroll og rapportering og scorer kommunen under middels.

Når det gjelder det siste kriteriet Kommunen som samfunnsbygger  er sammenlikningsgrunnlaget dårlig, da dette er et nytt kriterium. Når Sør-Varanger kommune scorer høyt skyldes det at kommunen til tross for størrelse har et omfattende samarbeid med kommuner uten for landets grenser.

Du kan lese mer i  Sammendrag og anbefalinger  fra rapporten. 

Prosessen videre blir at kommunestyret i sitt desembermøte skal gi sin tilslutning til det videre strategiske arbeidet som nå starter med bakgrunn i evaluering av forvaltningspraksisen.

OU samling nov  2005

Politikere og administrasjonen i Sør-Varanger kommune presenteres evalueringsrapporten - november 2005