197435315gxrecd

Elever og foresatt vil møte en annen skole fra skolestart høsten 2006 enn den de forlot ved skoleslutt. Grunnskolen blir nå delt inn i to trinn, et barneskoletrinn og et ungdomsskoletrinn.

Alle fag har fått nye læreplaner med klare og tydelige læringsmål, og grunnskolen i Sør-Varanger har utarbeidet lokale læreplaner som er vedtatt av kommunestyret. Alle læremidler skal skiftes ut etterhvert som disse blir ferdige fra forlaget.

Grunnleggende ferdigheter som: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne lese, å kunne regne, å kunne uttrykke seg skriftlig og å kunne bruke digitale verktøy vil være gjennomgående i alle fag.  

Vi få ny fag- og timefordeling vedtatt av kommunestyret i Sør-Varanger. Alvor og læring starter allerede fra 1. årstrinn der vi vil ha fokus på grunnleggende lese-, skrive, regne og tallforståelse fra første skoledag.

På ungdomstrinnet kommer programfag til valg, som er smaksprøver fra fag i den videregående skolen, og 2.fremmedspråk/språklig fordyping, inn som nye fag.    

Samisk språk og kultur går ut, og samisk som 2. språk kommer inn i ny drakt, med ny læreplan og økt timetall. Det samme gjelder finsk som 2. språk.

Alle elever/foresatt i skolen vil få utlevert informasjonsbrosjyre som vil synliggjøre flere sider ved reformen i Sør-Varanger kommune.

Vi ønsker elever, foresatte, lærere og skoleledere lykke til med ny reform.

For mer informasjon: Kunnskapsløftet SVK 

Ytterligere informasjon finner en på Kunnskapsdepartementet: KUNNSKAPSLØFTET