I henhold til Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til; - Byggeområder Herunder museumsanlegg - Fareområde herunder Høyspentlinje - Offentlige trafikkområder Herunder annen veigrunn (grøft/skulder) - Fellesområder Herunder adkomst Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker etter denne kunngjøringen. Eventuelle klager sendes til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen til forberedene behandling. Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 32 og 42.  

Plankart for reguleringsplan Østsamisk museum 

Planbeskrivelse reguleringsplan Østsamisk museum 

Planbestemmelser reguleringsplan Østsamisk museum