Sør-Varanger kommune skal oppnevne meddommere til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten, og ser derfor etter deg som kunne tenke deg å bidra. Vi trenger både kvinner og menn.

Hva er en meddommer?

- En ikke juridisk utdannet person, som sammen med fagdommer er med på å ta avgjørelse i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt noen ganger i året.  

- I tingretten er du en av to meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

- I lagmannsretten er du en av 4 meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med 3 fagdommere.

 

Rettigheter

Vervet er en samfunnsplikt. Dette innebærer bl.a. at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Det utbetales også godtgjørelse.

Les mer om praktiske forhold her

 

Kvalifikasjonskrav:

- Tilstrekkelige norskkunnskaper

- Personlig egnethet

- Være over 21 og under 70 år pr. 31.12.20

- Kan bruke digitale verktøy

- Ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller konkurskarantene

- Være manntallsført i kommunen

- Statsborger i Norge eller i annet nordisk land, eller å ha vært folkeregisterført som bosatt i Norge de siste 3 år

De som velges, skal være alminnelige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). 

Til jordskifteretten trenger vi personer med fagkompetanse innen landbruk, taksering av fast eiendom og reindrift.

 

Send inn kontaktskjema her