Samarbeid mellom kommunene i nordområdene
 
Nytt styre
”Rådet for Grensekommuner i Nord” valgte varaordfører i Sør-Varanger kommune Lisbeth Isaksen til ny styreleder. I det nye styret sitter også Kjell Sæther som er ordfører i Karasjok kommune, Jari Haavisto fra Sodenkyla kommune, Pentti Keskitalo fra Enontekio kommune, Thore Klippmark fra Kiruna kommune, Vladimir Poliektov fra Kola distrikt kommune og Viktor Mavrin fra Petsjenga distrikt kommune. Reijo Timperi fra Inari kommune ble valgt til leder av generalforsamlingen og Vladimir Poliektov til nestleder.
 
Rådet besluttet å ta opp den nylig opprettede ”Nikel bylignende bosetning” som medlem nr 15.
 
Tiltaksplan
Rådet vedtok handlingsplan for 2008 som blant annet prioriterer samarbeid om følgende spørsmål:
 
 • Grensepassering
 • Vassdragsforvaltning og miljøspørsmål
 • Arbeidsmarked
 • Helsetjenester
 • Ungdom
 • Kultur og idrett
 • Reiselivssamarbeid
 • By- og tettstedsutvikling
 
 
Grensepassering
”Rådet for Grensekommuner i Nord” drøftet grensepasseringsspørsmål i forbindelse med generalforsamlingen i Enontekio. Den russiske generalkonsulen i Kirkenes Yuri Nikifirov kunne fortelle at man står foran en viss oppmykning av regelverket. Fra og med neste år vil konsulatene kunne få større frihet til å bestemme både priser på visum og behandle søknader fra enkelte grupper om mer fordelaktige løsninger ved innreise til Russland. Han benyttet også anledningen til å påpeke at det like mye er EU som Russland som holder igjen oppmykning av visumbestemmelsene. President Putin sitt forslag om å oppheve visumordningen ble avvist av EU. Generalkonsulen påpekte viktigheten av kommunesamarbeidet hvor man fokuserer på praktiske og viktige spørsmål for folk i nordområdene. Han framhevet spesielt behovet for grenseoverskridende samarbeid om arbeidsmarkedet.
 
    
Uttalelse fra Rådet for Grensekommuner i Nord
Rådet for grensekommunene fattet følgende uttalelse på generalforsamlingen i Enontekio
14. November:
 
Rådet for Grensekommuner i Nord består av 6 norske, 4 russiske, 4 finske og en svensk kommune som samarbeider om utvikling av det sivile samfunnet i nordområdene. Under generalforsamlingens møte 14 November 2007 fattet rådet følgende uttalelse:
 
Rådet for Grensekommuner i Nord er opptatt av å forenkle mulighetene for å krysse grensen mellom Russland og Norge/Finland, og ved flyplassene i Russland/Norge/Finland/Sverige.
 
Rådet beskjeftiger seg i første rekke med saker som ligger under lokalforvaltningen og er opptatt av å tilby gode kommunale tjenester til befolkningen, økt handel og et friest mulig arbeidsmarked. Etablering av nye arbeidsplasser og næringssamarbeid over grensene står også sentralt. Reiselivsnæringen er et satsningsområde hvor man ser et stort potensiale dersom man bygger ut infrastrukturen og betrakter grenseregionen som ett integrert turistmål. Rådet jobber for en god forvaltning for vassdrag, utmark og kystsonen og retten til fri ferdsel utenom de militære områdene. Rådet jobber også for å styrke de demokratiske institusjoner og for økt samarbeid over landegrensene mellom folkevalgte organer og spesialister innenfor helse, undervisning og andre sektorer.
 
I forbindelse med alle disse sakene står spørsmålet om grensepassering veldig sentralt. Visumsøknader tar tid og gjør samarbeidet vanskeligere enn ønskelig. Rådet for grensekommuner i nord ber de sentrale myndigheter vurdere følgende alternativer:
 • Salg av ordinært visum direkte på flyplassene og grensestasjonene eller i nærheten av grensene uten tidkrevende søknadsprosedyre.
 • Salg av korttidsvisum for eksempel 72 timer, uten ventetid
 • Gratis visum for studenter med studieplass, ved studieturer og ved utveksling av skoleelever og studenter
 • Billigere og enklere visumregler for personer med arbeidsgiver eller bostedsadresse i utvalgte grensekommuner.
Mer informasjon
Eventuell mer informasjon om kommunesamarbeidet i nord kan fås ved henvendelse til:
 
Lisbeth Isaksen
Styreleder
Telefon: +4798226088
Alf S. Johansen
Koordinator
epost: alf@nku.no
Telefon: +4791337013/ +4794166061