Sør-Varanger kommune deltar nå i arbeidet med å kartlegge hovedutfordringer for vannforvaltning i Pasvik og Neiden vannområder i forkant av planperioden 2022-2027. Dette arbeidet skjer sammen med Finnmark fylkeskommune, som skal utarbeide vannforvaltningsplan 2022-2027 for den norske delen av norsk-finsk vannregion. Sør-Varanger kommune er for tredje gang med i arbeidet med vannforvaltningsarbeidet med områdene Pasvik og Neiden.

Lokale bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger har tidligere deltatt i dette arbeidet. Det vil vi fortsette med! Det er ønskelig med innspill på brukerinteresser i de to vannområdene Pasvik og Neiden; altså hva som er viktig for de som bor ved og bruker vannet vårt.

I perioden 1. april-30. juni 2019 legges planprogram for vannforvaltningsplan 2022-2027 på høring, med tilhørende hovedutfordringsdokument og vedlegg. Her gis privatpersoner, lag og foreninger, organisasjoner og andre interessert muligheten til å komme med innspill til plandokumentene.

Det vil bli annonsert på kommunens nettside når planprogram og øvrige plandokumenter legges ut av Finnmark fylkeskommune. I mellomtiden kan du sjekke miljøtilstanden for vannforekomster i Pasvik og Neiden vannområder på www.vann-nett.no.

Sør-Varanger kommune vil også minne om at du nå kan søke på tilskudd til vannmiljøtiltak fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 15. januar 2019. Søknadsskjema finner du her: www.vannportalen.no/nyheter/2018/okt---des/na-kan-du-soke-pa-tilskudd-til-vannmiljotiltak--generell-vannforvaltning/

Tilskuddsordningen skal bidra til å nå miljømålene i vannforskriften. Overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomsten minst skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand. Tilstanden til vannforekomstene finner du i Vann-Nett.

Tilskudd kan bli gitt til:

Tiltak som inngår som en del av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogram, og prosjekt som har overføringsverdi til andre vannområder, vil bli høyt prioritert.

  • Miljøforbedrende tiltak med formål å bedre miljøtilstanden i vann, høyt prioritert.
  • Tilrettelegging og organisering. Omfatter rettledning, samarbeid og organisering knyttet til arbeidet i vannområdene. Tiltak for å sikre medvirkning i sammenheng med forberedelser til revisjon av vassdragsplaner, prioritert.
  • Informasjon. Rettledningsmateriell, seminar og kompetanseheving, prioritert.
  • Utredninger, forskning og utvikling, mindre prioritert.
  • Problemkartlegging. Undersøkelser som har til formål å avdekke den som påvirker (problemeier) vannforekomsten, eller effekt av påvirkning, kan vurderes dersom det er omtalt i regional vannforvaltningsplan eller i et regionalt tiltaksprogram, mindre prioritert.

Gjeldende vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for perioden 2016-2021 finner du her: www.vannportalen.no/plandokumenter/planperioden-2016---2021/