I 2003 fikk Innovasjon Norge (tidligere SND) i revidert statsbudsjett 5 mill. kroner til satsing på kulturbasert næringsutvikling. Midlene ble disponert fullt ut etter en meget stor søknadspågang. På grunnlag av erfaringer og resultater fra 2003 er Innovasjon Norge i budsjettet for 2004 stilt til disposisjon ytterligere 18 mill. kroner til videre satsning på kulturbasert næringsutvikling. Midlene skal anvendes innen utgangen av 2004. Søknadsfrister er hhv 10. mai og 10. oktober 2004.

Målsettingen med ordningen er at nærings- og kulturlivet i et positivt samvirke skal bidra til økt kreativitet, mer innovasjon og økt verdiskaping for deltakerne og for samfunnet.


Målgrupper og prioriteringer er de samme som for Innovasjon Norges øvrige virkemidler, men det kan også gis støtte til organisasjoner og nettverk innen kultursektoren. Det kan ikke gis støtte til offentlige etater og institusjoner. Imidlertid kan disse være med som samarbeids-partnere, men ikke være prosjekteiere. Det understrekes at satsingen gjelder flere næringer enn reiselivsnæringene.

Innovasjon Norge ønsker å satse på:
Ordningen med kulturbasert næringsutvikling skal være ett bidrag til å løse sentrale utfordringer for norsk næringsliv gjennom tiltak innenfor følgende prioriterte satsings-områder:
• produktutvikling med høy grad av nyskaping
• kompetanseutvikling

Søknader skal sendes til Innovasjon Norge,Finnmarkskontoret. De mottar gjerne søknadene pr. e-post.
Lokal kontaktperson for ordningen er Ingrid Mathisen. Hun kan treffes på telefon 78 95 56 20 eller på e-post:
ingrid.mathisen@invanor.no

Du kan lese mer om ordningen på følgende nettside:
http://www.invanor.no/templates/Page____47231.aspx