I tråd med omstillingsplanen etter konkursen ved Sydvaranger Gruve AS i 2015, har Sør-Varanger kommune iverksatt prosjekt Næringsvennlig kommune. Prosjektet gjennomføres etter en nasjonal modell du kan lese mer om her.

Prosjektet skal bidra til at kommunen og næringslivet får en gjensidig forståelse av forventninger, roller og ansvar med hensyn til lokal næringsutvikling, og at næringslivet i hovedsak er fornøyd med relevante kommunale tjenester.

Maximite AS (prosjektleder for fase 1) kartla på nyåret 2017 hva bedriftsledere, politikere og kommuneansatte mener om kommunens forvaltning og tjenesteproduksjon i dag. Halvparten av de om lag 200 som svarte, var bedriftsledere. Forstudierapporten konkluderer med at: 

  • Bedriftene i Sør-Varanger er optimistiske når det gjelder vekst og lønnsomhetsutvikling
  •  Svært mange bedriftsledere engasjerer seg for å bidra til en enda mer næringsvennlig kommune og påpeker både velfungerende tjenester og mange forbedringspunkter
  • Tillit, kommunikasjon og samhandling mellom kommune og næringsliv bør bedres på sak, ved politikkutforming og ved å videreutvikle møteplasser mellom kommune og næringsliv
  • Kommunen bør styrke informasjonen til næringslivet på digitale plattformer; nettsider, Facebook, mv både saksrelatert og om næringsarealer spesielt
  • Kommunen bør ha bærekraftige planer for næringsarealer og oppdatere annet planverk slik at man unngår å bli en «dispensasjons-kommune»
  • De ansatte og politikerne i Sør-Varanger kommune opplever, i all hovedsak, kommunen som profesjonell og med stor vilje til å yte god service til bedriftene. De påpeker imidlertid utfordringene som ligger i hyppige unntak fra planer og bestemmelser, og at saker forsinkes ved mangelfulle søknader fra bedriftene

Rådmannen har, med utgangspunkt i konklusjonene, foreslått for kommunestyret å gå videre med et forprosjekt som skal ta fatt i utfordringene forstudien avdekket. Les mer om rådmannens foreløpige vurderinger her.

Komplett resultatpresentasjon forstudiet.

Les mer om næringsvennlig kommune hos Innovasjon Norge.