Hvordan søker du? Se veiledning og søknadsprosess.

Tjenesten er behovsprøvd og kan leveres inntil 7 ganger pr uke. Middagen leveres hjemme hos brukeren.

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du søke om å få hjelp til dette.  Tilbudet kan bestå av varm middag som bringes hjem til deg, eller hjelp til å varme opp ferdig innkjøpt middag.

Målgruppe

Eldre og funksjonshemmede som bor hjemme.

Kriterier/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jf Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten


Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Lover

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester


Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester


Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)


Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene