Om fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål. Vergemålsloven definerer fremtidsfullmakt slik:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Hvilken betydning har det at du oppretter en fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt kan helt eller delvis erstattevergemål. En fremtidsfullmakt gir deg større grad av selvbestemmelse også etter at du ikke lenger er i stand til å ta stilling til spørsmål på egne vegne. Dersom fremtidsfullmakten dekker behovene dine, blir det ikke nødvendig å oppnevne en verge selv om du en gang i fremtiden skulle bli så syk at du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser.

Hvem kan opprette en fremtidsfullmakt?
Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå fullmaktens betydning. Det betyr at du må skrive fullmakten mens du ennå har full forståelse for innholdet i fullmakten du gir til en annen person. Så lenge du har denne forståelsen kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt, eller velge å skrive en ny fremtidsfullmakt.


Hvem kan være fullmektig?
En fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen kan ikke selv ha verge.

Fullmektigens livssituasjon vil også kunne endre seg fra fremtidsfullmakten opprettes og frem til den senere skal brukes. Det kan derfor være hensiktsmessig å utpeke en fullmektig nummer to, som kan tre inn dersom den foretrukne fullmektigen blir forhindret.

Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan ikke utpeke for eksempel et advokatfirma eller et regnskapsbyrå som fullmektig, men det er likevel mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører, fordi de er fysiske personer. Andre eksempler på mulige fullmektiger kan være ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du foretrekker.

Som fullmaktsgiver står du fritt til å velge hvem som eventuelt skal ta vare på interessene dine, men det er viktig å velge en person du har særlig tillit til. Etter at fullmakten har trådt i kraft, kan du ikke lenger trekke tilbake fremtidsfullmakten.

Slik oppretter du fremtidsfullmakt

Informasjon fra fylkesmannens nettsider:

For at Fylkesmannen der du bor skal kunne ta stilling til om fremtidsfullmakten kan stadfestes eller ikke, må fullmektigen sende inn:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Fremtidsfullmakten i original
 • Dokumentasjon på at fullmaktsgiveres pårørende er varslet om fremtidsfullmaktens innhold og ikrafttredelse. Dokumentasjonen skal fortrinnsvis være signert av de pårørende og sendes inn sammen med søknadsskjemaet.
 • Legeerklæring hvor det tas stilling til:
  • fullmaktsgivers diagnose(-r) som er relevante for at fremtidsfullmakten skal tre i kraft
  • fullmaktsgivers evne til å ivareta personlige og økonomiske interesser
  • om eventuell manglende evne til å ivareta egne interesser har sammenheng med fullmaktsgivers diagnose(-r)
  • vurdering av fullmaktsgivers tilstand og evne til å forstå innholdet i fullmakten 

Fylkesmannen ønsker dessuten at legen oversender legeerklæring eller journalopplysninger som gir informasjon om fullmaktsgivers evne til forstå fullmaktens betydning på det tidspunktet da fremtidsfullmakten ble skrevet. Dette er særlig viktig dersom fullmaktsgiver hadde høy alder på det tidspunktet fremtidsfullmakten ble opprettet, og det går forholdsvis kort tid før den trer i kraft, eller i tilfeller hvor fullmaktsgiver hadde en begynnende kognitiv svikt på opprettelsestidspunktet. Dersom Fylkesmannen ikke mottar helseopplysninger om fullmaktsgivers evne til å forstå fullmaktens betydning på opprettelsestidspunktet, må du regne med at saksbehandlingen tar lengre tid.


Nyttige lenker:
Bestem hva fullmakten skal omfatte
Hva gjør jeg etter at fullmakten er opprettet
Når fremtidsfullmakten trer i kraft
Stadfesting av fullmakten

Kilde: Fylkesmannen.no

Lovgrunnlag
Vergemålsloven kapittel 10