Kommunestyret vedtok budsjettet desember 2020.

 

I rådmannens innstilling til årsbudsjett 2020 skrev rådmannen at "…budsjettet bygger på en ansvarlig økonomistyring, med en nødvendig avsetning til fremtidige økonomiske utfordringer, samtidig som det tas høyde for den demografiutfordring kommunen har i dag og fremover vil stå overfor."

  • Det har vært utfordrende å lage et årsbudsjett for 2021. Korona-viruset fører til uforutsigbarhet som påvirker mange forhold i budsjettet. Da er det trygt å vite at vi har midler for de uforutsette forholdene som dette medfører. Likevel har vi laget et budsjett som i større og større grad bygger på planverk, og som gir trygghet og forutsigbarhet for å sikre gode tjenester, sier økonomisjef Svanhild Apeland Lande.

I økonomiplan for 2021-2025 og årsbudsjett 2021 leger rådmannen frem forslag om nedleggelse av skolene ved Jarfjord og Jakobsnes oppvekstsenter august 2021.

  • I oppvekstsektoren er det lagt vekt på tiltak som skal imøtekomme de utfordringer vi har avdekket i arbeidet med Strategisk oppvekstplan. Vi tar også hensyn til at grunnskolene har en pågående læreplanreform med behov for nye læremidler. For å møte fagfornyelsen settes det av midler til elev-PCer til alle elever fra og med 4. årstrinn, programvare for alle elever som har utfordringer med lesing  og skriving, oppgradering av elektroniske tavler og fortsatt satsing på kompetanseheving av lærere. Vi må også ta innover oss den demografiske utviklingen for å kunne satse innen oppvekst. Det foreslås å avvikle driften ved Jarfjord og Jakobsnes oppvekstsenter, men etter mange år med effektivisering i grunnskolen er man på  et lovpålagt nivå hvor det på kort sikt ikke lengere er mulig å redusere i driften kun på de store skolene i kommunen, sier kommunalsjef Arnulf Ingerøyen.

Strategisk plan innenfor helse, omsorg og velferd er førende for prioriteringene innen helsesektoren.

  •  Det er den strategiske planen som blir førende for de økonomiske prioriteringene fremover. Vi er i en utfordrende tid med stor mangel på sykepleiere og helsepersonell, og i tillegg må vi ha god beredskap for å møte korona-viruset. Det er svært viktig at vi bygger økonomisk bærekraftige tjenester innenfor helse, omsorg og velferd for å gi trygghet og forutsigbarhet for alle brukere, sier konstituert kommunalsjef for helse, omsorg og velferd Jorunn Sandhell.

Faktaopplysninger:

Budsjettet kan i sin helhet lese på denne linken.

Fakta:

  • De totale driftsinntektene til Sør-Varanger kommune er 957 millioner, totale driftsutgifter er 944 millioner.
  • 36 % utgiftene er til helse, omsorg og velferd og 32 % er til kultur og oppvekst.
  • Det skal investeres for 60 millioner i 2021 til blant annet ny Kirkenes barnehage, oppgraderingen innenfor vann og avløp, ny brannbil og fiber i distriktene. Netto lånegjeld vil i 2021 være 1,35 milliarder.
  • Sør-Varanger kommune vil bruke 7,7 % av driftsinntektene på renter og avdrag i 2021.
  • Det er stipulert at det vil være 10117 innbyggere i Sør-Varanger kommune i 2021.