Last ned rådmannens budsjettforslag for 2016 og økonomiplan 2016-2019.

Rådmannen har bygget budsjettet på tidligere års budsjetter, kommunens egen nøkkeltallsanalyse, årsmelding 2014 og ikke minst inneværende års budsjett og regnskapsrapportering.
For å bringe budsjettet i balanse er det innarbeidet tiltak på til sammen 9,4 mill.kr.

Omstillingsbehovet for 2016 kan i stor grad relateres til reduserte inntekter innenfor finansområdet. Både utbytte fra Varanger kraft og inntekten fra konsesjonskraft er betydelig redusert. Dette i tillegg til at den kommunale skatteinngangen har stagnert og nå ligger under nasjonalt nivå, gir økonomiske utfordringer som må løses innenfor driftsbudsjettet.
Forrige kommunestyreperiode var preget av forholdsvis store økonomiske utfordringer. En stor del av årsaken kan refereres til det høye investeringsnivået og dertil høye rente og avdragsutgifter. Allikevel ser rådmannen at investeringene som er gjort har vært nødvendige for å heve kommunens tjenestetilbud og kvalitet. Samtidig gir investering i infrastruktur økt bolyst og attraktivitet.

Rådmannen har i dette budsjettforslaget forsøkt å skåne de mest sårbare tjenesteområdene, hvor vi tradisjonelt har hatt størst økonomiske utfordringer, blant annet innenfor barnevern og omsorgstjenestene. Det forslås ikke reduksjon av den økonomiske rammen innenfor disse tjenestene da rådmannen ser at omsorgstjenesten sliter med å holde seg innenfor de budsjetterte rammene inneværende år. Det jobbes kontinuerlig med å øke effektiviteten, og tilpasse tjenestenivået etter lavest mulig omsorgsbehov i omsorgstrappa.
For å bringe budsjettet i balanse har rådmannen sett seg nødt til å utrede omstillingstiltak både innenfor skole og barnehage. Nøkkeltallsanslysen viser at skolene i Sør-Varanger har høyere lærertetthet enn sammenligningskommunene og foreslår en reduksjonen av rammen. Når det gjelder forslag om nedleggelse av barnehage gjøres dette etter en totalvurdering av behov, bosettingsstruktur og søkertall.

I likhet med øvrige kommune Norge, har også vi utfordringer med å skaffe tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft. Kommunen ser derfor at det fortsatt er nødvendig å kjøpe tjenester og benytte vikarbyrå, spesielt innenfor omsorgstjenestene.
Dette er en ikke ønsket utvikling og rådmannen vil ha fokus på dette i økonomiplanperioden. Rådmannen er i denne sammenheng svært fornøyd med etableringen av Campus Kirkenes, som har en sentral rolle i utviklingen av Sør-Varanger som kompetansesamfunn.

Sør-Varanger kommune og det lokale næringsliv står ovenfor utfordringer som følge av endringer i nasjonale og internasjonale økonomiske og politiske rammebetingelser. Dette medfører behov for en snarlig tilrettelegging for å sikre eksisterende, og utvikling av nye arbeidsplasser. Skal Sør-Varanger lykkes i framtidige satsninger, er kommunen avhengig av prosesser som gir snarlige beslutninger. Rådmannen er derfor tilfreds med at arbeidet rundt utvikling av Tømmerneset med tilhørende KVU er godt i gang. Et bredt samarbeid mellom ulike aktører kan bidra til innovasjon og utvikling i hele området og her har kommunens ulike planprosesser en sentral rolle. Sør-Varanger kommune Budsjett og økonomiplan 2016-2019.
 

Sør-Varanger kommune står fortsatt foran utfordringer og rådmannen mener at en gjennom strategisk planlegging øker fokus på en best mulig utnytting av tilgjengelige ressurser. Å sikre forutsigbare tjenester for innbyggerne og levere tjenester med riktig kvalitet er en overordnet målsetting. Dette sett i sammenheng med å sikre en bærekraftig og sunn økonomi gjør at velferdstjenestene sikres for fremtiden.

Høsten 2015 har vært svært spesiell for oss i Sør-Varanger. Vi har fått hele nasjonens, om ikke Europas, oppmerksomhet rette mot vårt samfunn i forbindelse med flyktningstrømmen over Storskog. Ikke siden 2 verdenskrig har vi vært mer direkte berørt av at vi lever i et grenseland, med Russland som nærmeste nabo og Schengen yttergrense. Vi har igjen fått storpolitikken inn i hverdagslivet og inn i kommunehuset. Sør-Varanger kommune tok tidlig et samfunnsansvar og vi opprettet raskt et flyktningmottak i Fjellhallen, som har vist seg å bli navet i hele flyktning tilstrømningen. Kommunen viste rask evne og vilje til omstilling og kommunen som beredskapsorganisasjon viste seg å fungere.

Rådmannen vil berømme alle de som står på, både frivillige, egne ansatte og ansatte i øvrige etater, for den innsatsen som er utvist og fortsatt utvises for å gi flyktningene som kommer til Sør-Varanger en verdig ankomst til Norge.