Finansieringsplanen for nytt badeanlegget i Kirkenes er slik :

"Sydvarangerarven" kr. 30.000.000,-
Spillemidler " 13.000.000,-
Lån " 29.000.000,-

kr. 72.000.000,-

Spillemidlene kan kommunen ikke forvente å få før i tiden 2008-2013. Derfor må kommunen ta opp lån for å forskottere disse midlene. Til sammen må kommunen ta opp kr. 42.000.000,- i lån til anlegget.

Momskompensasjon.
En såkalt begrenset momskompensasjonsordning har eksistert siden 1995. Sør-Varanger kommune har derfor, som alle andre kommuner, fått momskompensasjon for de bygg som har vært bygd i kommunal regi tidligere. Aldri har likevel momskompensasjonen vært en del av finansieringsgrunnlaget for nybygg i Sør-Varanger kommune. Det har heller aldri vært statens mening at denne ordningen skulle være en del av finansieringsgrunnlaget. Bakgrunnen for momskompensasjonsordningen er ikke at kommunene skal tjene på denne. Ordningen er rett og slett innført for å unngå konkurransevridning mellom kommunene og privat sektor.
Den 1. januar 2004 trådte det i kraft en såkalt generell momskompensasjonsordning. Kommunene kan nå søke om kompensasjon for moms på stort sett alle varer og tjenester. Ordningen medførte at staten på grunnlag av kommunens aktivitetsnivå i 2002 reduserte rammeoverføringene for 2004. Kommunen må søke om å få overført "disse" midlene i form av kompensasjon for utlagt moms på stort sett alle kjøp av varer og tjenester. Staten har altså finansiert ordningen ved å trekke ut et tilsvarende beløp fra inntektsoverføringene til kommunene for så å kompensere utlagt moms etter innlevert omsetningsoppgave. Eller sagt på en annen måte er en av forutsetningene for kompensasjonsordningen at den skal gå i null for staten og at den finansieres fullt ut av kommunesektoren.
Momskompensasjonen blir altså ikke tilbakeført som finansiering av det enkelte prosjekt. I første omgang inntektsføres kompensasjonen samlet i driftsregnskapet med sikte på å dekke opp det rammetilskuddet kommunen allerede har fått redusert, jfr. ovenfor.

Spillemidler.
Det er en gladnyhet at en regelendring i 2004 fører til at Sør-Varanger kommune kan vente 3 millioner kroner mer i spillemidler til nytt badeanlegg. Det vil redusere kommunens eget lånebehov tilsvarende. I stedet for 32 millioner kroner må kommunen altså ta opp et eget lån på 29 millioner kroner. Fortsatt må likevel kommunen i tillegg forskottere spillemidler tilsvarende 13 millioner kroner for dette byggeprosjektet.
Samlet er det pr. i dag vedtatt å forskottere spillemidler for til sammen ca. 7,4 millioner kroner ved opptak av lån. Disse midlene vil ikke kommunen få tilbake i sin helhet før antageligvis bortimot utgangen av 2008. I og med at kommunen nå også skal forskottere ytterligere 13 millioner kroner i spillemidler til nytt basseng betyr det en forskottering hvor tilbakebetaling først vil komme fra 2008 til omkring 2013-2014. Dette er vurdert ut fra det tempoet vi har fått spillemidler i de seneste årene. Forskotteringen av disse 13 millioner kronene må lånefinansieres. Samlet lån til det nye bassenganlegget blir dermed 29 pluss 13 millioner kroner, eller til sammen 42 millioner kroner. Dette er altså det samme lånebeløpet kommunestyret i forrige periode vedtok å legge til grunn for gjeldende finansieringsplan.

Momskompensasjon og spillemidler.
Vi har fått signaler fra Kultur- og kirkedepartementet om at man ikke kan bruke momskompensasjon som en del av finansieringen ved søknad om spillemidler !