Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehageplasser gikk ut 1.mars 2010. Tilsammen er det kommet inn 122 søknader. Fredag 26.mars var hovedopptaket ferdig, og brev om opptaket er sendt til alle søkere.

Fra 01.01.09 trådte retten til barnehageplass i kraft, det vil si: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med lov om barnehager med forskrifter.

99 barn kom innunder retten til barnehageplass. Av disse har 61 fått innfridd 1.valg, 9 har fått innfridd 2.valg, 6 har fått innfridd 3.valg og 20 har fått tilbud om plass i en barnehage de ikke hadde satt opp som alternativ.

Svarfrist for tilbud om barnehageplass er satt til 08.04.10.

3 av de som kom innunder retten har ikke behov for barnehageplass før i 2011.


23 barn kom ikke innunder retten til barnehageplass, og har i denne omgang ikke fått tilbud. Disse søknadene blir vurdert etter at svarfristen til de som nå har fått tilbud utløper 08.04.10.

Aldersmessig fordeling av søknadene: 4 barn født 2005, 1 barn født 2006, 10 barn født 2007, 22 barn født 2008, 82 barn født 2009, 3 barn født 2010.

 

 

Etter søknadsfristen har vi mottatt 13 søknader. Disse søknadene er ikke vurdert ved hovedopptaket.