Helsedirektoratet vedtok i 2009 å etablere Utviklingssenter for hjemmetjenester (UHT) i alle fylker (IS-1/2009), etter modell fra "undervisningssykehjemmene".
Hensikten med etableringen av UHT er større fokus på forskning og utvikling i hjemmetjenesten.
Etableringen er et av mange tiltak i Stortingsmelding nr. 25 - "Mestring, muligheter og mening"., som bl.a. skisser opp hvordan kommunene skal møte framtidas omsorgsutfordringer.
Se Helse og omsorgsdepartementets pressemelding nr.: 45/09 om "Undervisningshjemmetjeneste i alle fylker".
      og Sør-Varanger kommunes "Strategi for omsorg - mot 2022"

Hovedmålsettingen for undervisningshjemmetjenesten i kommunen er:

  • Hjemmebasert omsorg skal i regi av sin rolle som UHT være et lærings- og kvalitetssenter for de hjemmebaserte tjenestene i Finnmark.
  • Styrke, beholde og rekruttere kompetente medarbeidere

 Vi ønsker at fagutviklingen blir et hverdagsbegrep.

Vi ønsker å utvikle og videreutvikle modeller for god fagpraksis og deretter spre modellene ut til våre medarbeidere i både kommunen og i Finnmark fylke.
For å få til dette ønsker vi et nært og utviklende forhold med kommunens ansatte i helsetjenesten, fylkets kommuner, med forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner i fylket.
Vi ønsker å styrke vår samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten gjennom etablering av tettere samarbeid med Helse Finnmark og Tannhelsetjenesten.

Det er ansatt en egen prosjektleder for UHT.
Der er opprettet en styringsgruppe som skal inngå og godkjenne avtaler om utviklingsprosjekter, bidra til å oppprette arbeidsgrupper, godkjenne virksomhetsplan for UHT og gi anbefalinger vedr. budsjett, regnskap og årsrapport.

Spredning.

En viktig oppgave for undervisningshjemmetjenesten er å videreformidle oppnådde resultater til andre kommuner. Metoden for dette er bl.a. nettverkssamlinger, konferanser og direkte kontakt.

Prosjektleder: Kathrine P. Strønen, tlf 92262722
Fagutvikler:     Trond Bernhardsen, tlf.: 45417049

Besøksadresse:     Kongensgt. 10 A, Kirkenes ("Eldresenteret")
Postadresse:            Sør-Varanger kommune, Utviklingssenter for hjemmetjenester / UHT, Boks 406, 9915 Kirkenes.