I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 har Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger Kommune i møte 12.04.12 i sak 054/12 vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn:

 

Detaljregulering for Tårnsletta i Jarfjord, gnr. 32, bnr. 7 (planID 2012001)

 

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 er området foreslått regulert til fritidsbebyggelse, jord- og skogbruksland, samt område for naust, parkering og område for bevaring av eksisterende kulturminner.

 

Plandokumentene er lagt ut for offentlig ettersyn på kommunens hjemmesider (www.svk.no) og ved servicekontoret på Rådhuset, i tidsrommet 16.12.12 til 27.01.13. Det er i dette tidsrommet anledning til å komme med innspill/merknader til planforslaget.

 

Innspill/merknader sendes kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no, eller

Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

 

Vennligst oppgi vår referanse: 08/2297.

 

 

Kirkenes, 14.12.12.

 

 

Virksomhetsleder for Plan- og byggesak

 2012001 PLTårnsletta