Det politiske lederskapet i Sør-Varanger er utgått fra arbeiderbevegelsen. For meg og Arbeiderpartiet vil arbeid til alle alltid være jobb nr.1. Nå er det viktig at vi ikke kommer i en situasjon hvor arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Arbeidsledighet er ikke et personlig ansvar, men et politisk ansvar som krever handling.

I første omgang er det nå de ansatte ved Sydvaranger Gruve som rammes, og i neste omgang vil det ramme ansatte og firmaer som direkte og indirekte har kontrakter og samarbeid med Sydvaranger Gruve. Disse bedriftene og ansatte må ha samme fokus fra det offentlige virkemiddelapparat. På samme måte som Nordens Klippe tok ansvaret for alle ansatte, ikke bare de organiserte, skal vi i fellesskap finne løsninger.

Gjennom høsten har vi vært vitne til en flyktningstrøm over Storskog som har utfordret vitale tjenestetilbud og infrastruktur. Flyktningsituasjonen preger Sør-Varanger. Nå er det viktig at staten trer inn og sikrer økt ressurstilgang slik at helsevesen og utlendingsmyndighet med flere kan styrke sin bemanning og permanent tilstedeværelse. Politiet må ha en bemanning som er tilpasset de oppgaver de møter. Situasjonen på Storskog tilsier oppstart av en ny grensestasjon umiddelbart.

Sør-Varanger kommune må tilføres ressurser slik at vi kan opprettholde vitale tjenester og infrastruktur. Kommunen har tatt et nasjonalt ansvar. Som grensekommune mot Russland skal vi fortsette dette samarbeidet med nasjonale myndigheter. Vi er nå kommet i en situasjon hvor nasjonalt nivå må bistå oss i en vanskelig situasjon.

Rubelens fall har ført til færre grensepasseringer og redusert handel på norsk side. Sanksjonene mot Russland har lammet deler av vårt lokale næringsliv. Handel og samarbeid med Russland utgjør til sammen en verdi på 1,7 milliarder i vårt lokalsamfunn (AkvaplanNiva). Det er viktig å styrke samarbeidet og dialogen med Russland slik at eksisterende arbeidsplasser sikres og nye kan skapes. Handelsnæringen er viktig for Sør-Varanger. En normal relasjon til Russland og en styrking av Barentssamarbeidet er i vår interesse.

Sør-Varanger har en unik posisjon i verden. Vår grense til Russland og Finland, isfrie havner, og geografiske plassering gjør at dette også er et mulighetssamfunn. For å realisere det potensial som ligger her trengs det statlige virkemidler, privat kapital og visjoner. Det er allerede flere ting som er på gang. Nå gjelder det å omsette ord til handling.

Staten har presentert en omfattende KVU for veiløsning E105 og tilknytning E6. KVU'en omfatter også utbygging av en Stamnetterminal. Det er avgjørende at vi finner løsninger som tilfredsstiller stat, næringsliv og kommune.

Prosessen for utviklingen av Tømmerneset må forseres. Norterminal arbeider hardt for å få realisert en landbasert oljeterminal på Gamneset. CCB og Kirkenes Maritime Park ønsker å etablere en olje-/gassbase på Pulkneset. I rådmannens budsjettforslag for 2016 er det allerede foreslått investeringer til utvikling av KILA.

Vi vil se på om det er mulighet for ytterligere innsats fra kommunens side for å komme i gang med planlagte infrastrukturtiltak. Den maritime næringen har store muligheter, og utviklingen i Barentshavet gir grunn til optimisme for at nye arbeidsplasser blir etablert.

I tillegg er det viktig at vi legger til rette for at andre næringer kan utvikles, slik som reiseliv, kulturnæringer, havbruk, landbruk, fiske, reindrift og kunnskapsbasert virksomhet. Dette er næringer som også er viktige i dag, og som kan spille en enda større rolle i fremtiden.

De siste årene har kommunen allerede blitt stilt ovenfor stadig nye og større utfordringer. En hardt presset kommuneøkonomi har ført til reduksjon i tjenestetilbudet. Med konkursen for Sydvaranger Gruve og negative ringvirkninger for lokale bedrifter, vil lavere skatteinngang bli en av konsekvensene. Gjennom budsjettprosessen som kommunen er inne i nå, må vi unngå nedbemanninger i kommunale virksomheter. Situasjonen vi står oppe i krever ekstraordinære tiltak og felles handling.

Arbeid til alle er ikke bare et slagord, men det er også et løfte. Når et samfunn rammes av massearbeidsløshet kan man ikke la markedskreftene ordne opp alene. Sør-Varanger kommune er allerede i gang med omstillingsarbeidet. Vi ønsker et bredt samarbeid med regjering, virkemiddelapparat, næringsliv, fagbevegelse og kommunestyret. Nå er det viktig å iverksette nødvendige tiltak slik at de som har mistet jobben raskt kan komme i arbeid.

Som ordfører i Sør-Varanger vil jeg gjøre mitt til at færrest mulig går arbeidsledig lenge og at de mulighetene og det potensial som Sør-Varanger har blir gjort til virkelighet. Sola har forlatt oss for noen måneder, men ikke viljen til å skape et trygt og levedyktig Sør-Varanger for alle – den lyser og lever.

Sammen får vi det til!

 

Rune Gjertin Rafaelsen
ordfører