Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

SMIL-ordningen er et tilskudd som går til miljøtiltak med lokal forankring.

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Tilskudd gis til

  • prosjektplanlegging
  • tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet
  • tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning.

Utvalg for miljø og næring vedtok i februar 2014 nye tiltaksstrategier for spesielle miljøtiltak i jordbruket i Sør-Varanger. Tiltaksstrategiene forteller også hvilke prioriteringskriterier som gjelder for vurdering og prioritering av søknadene. Tilskudd opptil 70 % av kostnadene kan gis til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak. Tiltaksstrategiene fokuserer på følgende fire fokusområder, der fokusområde 1 skal ha høyest prioritet:
1. Åpnet kulturlandskap og bruk av beiteressursene
2. Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier
3. Kulturlandskap til glede for folk flest
4. Et miljøvennlig landbruk

Mer informasjon kan fås ved henvendelse til jordbrukssjefen

Målgruppe

Foretak eller eiere som driver og/eller eier en landbrukseiendom. Landbrukseiendommer som eies og drives av stat, fylke eller kommune faller utenfor ordningen med mindre tiltaket er et fellestiltak der en eller flere tilskuddsberettigede landbrukseiendommer er med.

Kriterier/vilkår

  • Landbrukseiendommen må ha en tilskuddsberettiget produksjon.
  • Vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd (§§ 2, 3 eller 4) må være oppfylt.
  • Vilkårene i forskrift om gjødselsplanlegging må være oppfylt.
  • Det skal føres journal over plantevernmidler som brukes.
  • Det må legges frem et kart over de disponible arealene for jordbruk, men også arealer med kulturminner, områder som er viktige for biologisk mangfold eller som er i risikosonen miljømessig.

Samarbeidspartnere

Kommunen disponerer en årlig tilskuddsramme fra statsforvalteren.

Lover

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se jordlova §§ 3 og 18. Se også forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Jordlova
Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket
Forvaltningsloven
Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du fyller ut et søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet. Kommunen kan gi deg veiledning. 

Saksbehandling

Kommunen avgjør søknaden om tilskudd og prioriterer søknader som er i tråd med kommunens tiltaksstrategi. Har du fått innvilget tilskudd, utbetales det etter skriftlig anmodning fra deg og når tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Du kan få utbetalt forskudd på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av tiltaket er utført.

Ordninga har søknadsfrist 1. juni hvert år.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig etter søknadsfristens utløp. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 26.06.2023 16:26