Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Deling av landbrukseiendom

Å dele en eiendom betyr å endre eiendommens grenser. Dersom eiendommen brukes eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må du søke kommunen om godkjenning. 

Beskrivelse

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. 
 
Dette gjelder både når et areal blir fysisk delt fra en eiendom, og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år. 
 
Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør én driftsenhet.

Har du tenkt å dele en eiendom du benytter eller kan benytte til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene godkjenne delingen.

I tillegg må fradelingen også vurderes etter delingsbestemmelsene i plan- og bygningsloven, se egen tjenestebeskrivelse for Fradeling av eiendom.

Dersom formålet med delingen gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, må samtykke til omdisponering godkjennes først.

Målgruppe

De som har grunnbokshjemmel til landbrukseiendom eller kan dokumentere en privatrettslig rett til eiendommen.

Kriterier/vilkår

Kommunen kan gi samtykke til deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Selv om disse landbrukshensynene ikke taler for deling, kan deling likevel tillates dersom det er nødvendig av hensyn til bosettingen i området.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve et gebyr for behandling av søknaden.

Tjenesten er gebyrlagt, se kommunens gebyrregulativ. Det betales i tillegg eget gebyr for behandling av søknad etter plan- og bygningsloven. Se tjenestebeskrivelse for Fradeling av eiendom

Lover

Se spesielt jordlova § 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord og § 12 Deling.

Jordlova
Forvaltningsloven
Forskrift om gebyr for konsesjonsbehandling m.m.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

For å søke om å få dele landbrukseiendom, må du fylle ut søknadsskjema og der også forklare hvorfor deling bør tillates. Søknaden sendes til kommunen der eiendommen ligger. Beskriv eiendommen og beliggenheten til det arealet du søker om å dele av.

Vedlegg

Hvilke vedlegg som kreves, avhenger av eiendommens art. Normalt kreves det minimum at eiendommen som søkes fradelt er inntegnet på et oversiktskart, og et detaljkart, og det kreves dokumentasjon på at eventuelle naboer er varsla med eget nabovarsel.

Saksbehandling

Søknad om fradeling på landbrukseiendom behandles administrativt.
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
For at deling skal kunne gjennomføres i praksis med etablering av eget gårds- og bruksnummer, må søknaden også behandles etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingen her vil avhenge av eiendommens art og beliggenhet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om grunnen til dette med opplysning om når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 09.06.2022 11:08