Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling kan gies for fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven og kurs om ansvarlig vertskap. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Pris for tjenesten

Alle som har bevilling for å selge alkohol i butikk, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år. Gjeldende bevillingsgebyr finnes her (link til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.)

Minimumsavgiften faktureres på begynnelsen av året.

Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april. Oppgaven skal være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning.Hvis det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut en faktura på restbeløpet

Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr innen kommunens frist fører til tildeling av to prikker. Manglende innrapportering av omsetningsoppgave innen kommunens frist fører til tildeling av to prikker. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Internkontroll (regelhjelp.no)

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Lover

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, rustjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannvesenet. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

Saksbehandlingstid

Søknader om salgsbevilling for alkohol skal behandles administrativt av servicekontoret. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Det forventes at bevillingssøkere/bevillingshavere gjør seg kjent med relevante regelverk og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll. 

Nærmere opplysninger om salgsbevilling kan fås ved henvendelse til Servicekontoret ved tlf. 78 97 76 00 eller epost: postmottak@svk.no