Stortingskomiteene behandler sine områder på statsbudsjettet, og Familie- og kulturkomiteen behandler da kulturdelen av Kultur- og kirkedepartementets budsjett. Samtidig kan komiteene ytre seg når det gjelder kulturrelaterte områder på andre departementers budsjett. Etter oppfordring fra Sør-Varanger kommune har da Familie- og kulturkomitéen uttalt følgende:

"Flertallet [alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartet] viser til behandlinga av St.meld. nr. 30 (2004-2005), Innst. S. nr.264 (2004-2005) der komiteen uttaler følgende:

"Komiteen viser til at det er en lang tradisjon for folk til folk-samarbeid med de øvrige landene i Barentsregionen, Sverige og Finland, og at samarbeidet bør videreutvikles. Komiteen mener prosjektet Norsk-russisk biblioteks- og informasjonstjeneste i Grenseland [NORU] er et godt eksempel på hvordan bilateralt kulturarbeid kan drives. Komiteen mener det bør vurderes etablert en fast norsk-russisk bibliotek- og informasjonstjeneste i Kirkenes."

Flertallet mener tiltaket er interessant som en del nordområdesatsinga."

Dette er et sterkt og godt signal når det gjelder framtida til den norsk-russiske satsinga ved Sør-Varanger bibliotek, og Sør-Varanger kommune sammen med Finnmark fylkeskommune, Barentssekretariatet og Barentsinstituttet arbeider for opprettelsen av et norsk-russisk bibliotek- og informasjonssenter i Kirkenes.