I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til: Parkering.

Beliggenhet. Det aktuelle området er en del av Gnr/Bnr 27/2 (kommunal grunn) og utgjør ca 3618 kvm. ”Hinkefjæra” ligger langs Johan Knudtzens gt mellom Gnr/Bnr 27/2/156 og 27/2/251.

Gjeldende reguleringspner. Planområdet er avmerket som område SH2, og er regulert til område for småbåtshavn i gjeldende reguleringsplan. Behovene for småbåthavn vil dekkes ved gjennomføring av en ny molo - Småbåthavn SH1,vest for ”Hinkefjæra”. I den sammenheng blir det hensiktsmessig å endre bruk fra havne til fastland formål.

Planarbeidet kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dokumentene finnes også på www.svk.no. Fristen for eventuelle innspill og merknader er 7.11.2013; det oppfordres til å bruke elektronisk post: postmottak@svk.no.

Vennligst oppgi vår referanse: 13/2218

 

Virksomhetsleder for Plan- og utvikling

Situasjonsplan

Gjeldende regulringsplan