Dette vedtaket gjelder i 7 dager til og 14.april. Vedtaket betyr at hvis du kommer til Sør-Varanger kommunen og har reist utenfor Nord-Norge så må du i karantene i 14 dager, hvor 7 dager er hjemlet i smittevernloven. Husk at alle som ankommer Norge fra utlandet også skal i karantene, dette omfatter våre naboland Finland og Russland også.

 

Behandling:

Saken ble behandlet som skriftlig saksbehandling etter kommunelovens § 11-8.

Espen Rafaelsen, Ap, ba om å få sin habilitet vurdert som følge av at han som assisterende kommuneoverlege har vært med på å tilrettelegge grunnlaget for vedtaket. Rafaelsen ble erklært inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken. Hilde Michelsen, Ap, deltok som vararepresentant.

 

Samtlige medlemmer har samtykket til at saken ble behandlet som skriftlig saksbehandling.

Samtlige medlemmer har samtykket til forslag til vedtak.

 

Vedtak:

For å forebygge og bremse spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, vedtar Kommunestyret i Sør-Varanger kommune, etter Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d) en lokal forskrift:

 1. Alle som ankommer Sør-Varanger kommune fra områdene angitt i pkt 2 i denne denne forskrift, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst, hvorav de 7 første dagene er hjemlet i Smittevernloven § 4-1 d).
 1. Forskiften gjelder pr.07.04.20-14.04.20 for områdene; Viken, Vestlandet, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet, Trønderlag og Agder.
 1. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon, jf Forskrift om karanene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19.
 1. Transittopphold på lufthavn i områdene som nevnt i denne forskrift pkt 2 regnes ikke som opphold i området. Reisene som har transittopphold på Kirkenes lufthavn kan reise videre med fly så lenge man ikke forlater flyplassen i transittperioden.
 1. Reisende som ikke har symptomer skal reise til planlagt oppholdsted for hjemmekaranene, og skal under reisen, så langt det lar seg gjøre, holde avstand fra andre. Hjemmekarantene kan avbrytes om den reisende forlater Sør-Varanger kommune.
 1. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
 1. Disse karantenebestemmelsen gjelder kun den reisende selv, ikke personer den reisende oppholder seg med, eller har oppholdt seg med under opphold i Sør-Varanger kommune.
 1. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav:
  1. Personer som har fått påvist at de ikke er smittet av Covid-19.
  2. Nær familie av avdøde i forbindelse med begravelser.
  3. Barn av delt bosted for gjennomføring av samværsordninger.
  4. Personer som er på reise gjennom kommunen kan gjøre opphold som er nødvendig for å ivareta grunnleggende behov som eksempelvis å innta mat og drikke.
  5. Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene når de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19 forskiften) § 6.
  6. Vare- og persontransport når de utfører arbeidet eller gjennomfører reiser som er nødvendige i forbindelse med arbeid.
  7. Personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder.
  8. Kritiske samfunnsfunksjoner, slik de er definert i de til enhver tid gjeldene nasjonale bestemmelser.
  9. Offentlig tjenesteyting og myndighetutøvelser, herunder barnevern.
  10. Personer som har som oppgave å ivareta befolkningens grunnleggende behov.

 

 1. Arbeidgiver har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht gjeldende regleverk. Kommunen vil føre tilsyn iht smittevernloven § 7-1.
 1. Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt vedtak såfremt ikke annet er bestemt i loven jf smittevernloven § 8-3
 1. Sør-Varanger kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Ikrafttredelse og varighet

Denne forskrift gjelder fra tirsdag 07.04.2020 kl. 9.00 t.o.m. tirsdag 14.04.2020 kl. 9.00.

Begrunnelsen for vedtaket:

 1. Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Her heter det blant annet: “Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.” Lokal smitteverntiltak understøtter regjeringens anmodning om å redusere unødvendige reiser, og man mener at dette bidrar til færre kontaktpunkter mellom mennesker, man senker virusets reproduksjonstall, og dermed vil færre innbyggere bli smittet og syke.
 1. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet.

I Sør-Varanger kommune er smittepresset trolig fortsatt lavt; vi har 2 kjente tilfeller så langt. Situasjonen pr 06.04.20 viser at områdene utenfor Nord-Norge, og særlig de som er nevnt i forslag til vedtak, har noe større smittespredning enn nordnorske fylker. Kommuneoverlegen ser det som avgjørende å redusere smittepresset fra utenfor regionen.

 1. Kommunen generelt, og helse og omsorgstjenesten spesielt, har begrenset kapasitet til å takle utbredt smitte og sykdom. I tillegg anser Sør-Varanger kommune å ha et særskilt ansvar som vertskommune for Kirkenes sykehus for å beskytte mot utbredt smitte som vil utfordre kapasiteten til Øst-Finnmarks spesialisthelsetjeneste.
 1. Karantenebestemmelsen som beskrevet over vil ha effekt særlig for fritidsreisende personer som kommer fra områder utenfor Nord-Norge og som nevnt. Dette aktualiserer vedtaket særlig i tiden frem mot og gjennom påsken.

Vedtaket er fattet etter kommunelovens bestemmelser om skriftlig saksbehandling etter kommunelovens § 11-8 2.ledd gjelder for perioden 07.04.20 tom 14.04.20.

I forbindelse med forebygging og begrense smitte av Covid-19 delegerer kommunestyret til formannskapet i Sør-Varanger å vedta forlengelse av Lokal smittevernforskrift etter Smittevernloven § 4-1 gjeldende fra og med 14.04.20, jf kommunelovens bestemmelser om intern delegering.