Foreliggende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Sør-Varanger 2006-2017 er et politisk styringsdokument på området idrett og fysisk aktivitet. Kommunedelplanen legges til grunn ved prioritering av spillemidler til utbygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunen.

Tradisjonelt har kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet først og fremst vært en anleggsplan. I tråd med sentrale og regionale føringer er kommunedelplanen utvidet fra å være en anleggsplan til å inkludere aktivitet som innsatsområde og satsing på folkehelse- og trivselsaspektet ved fysisk aktivitet. FYSAK er et prosjekt i tråd med denne satsingen, og kommunens FYSAK-tiltak er således viktige bidrag til planen.

Kommunedelplanen inneholder handlingsprogram for anlegg og aktiviteter for perioden 2005-2009, en beskrivelse av status på området, behovsanalyse, en tekstdel som er lagt opp til å være informativ med tanke på forhold som helsemessig gevinst av fysisk aktivitet og økonomiske virkemidler, samt oversikt over eksisterende aktiviteter og anlegg i Sør-Varanger.

Les kommunedelplanen.

Sammendrag av kommunedelplanen.