Rapporten som Østlandsforskning nå legger fram har vært ventet på lenge. Dette er en av de første større kartleggingene av kultursektorens økonomiske bidrag. I Norge har kunnskap om kulturøkonomi vært tildels svært mangelfull. Nå vet vi endelig mer.

Østlandsforskning skriver følgende ved lansering av rapporten:

"Rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet og viser at kulturnæringene står for en overraskende stor del av verdiskaningen i Norge. Næringsminister Børge Brende sier at det nå er viktig at vi arbeider videre med dette relativt nye og utfordrende politikkområdet.

Selv om rapporten baserer seg på en relativt snever definisjon og konservative bergninger viser kartleggingen at kulturnæringene står for litt i overkant av 3,5 % av sysselsettingen og litt i underkant av 3,5 % av BNP i Norge. Bruttoproduktet i kulturnæringene er over dobbelt så høyt som jordbruk og skogbruk, over tre gangere så høyt som fiske fangst og fiskerioppdrett, noe høyere enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien og nesten like høyt som verkstedsindustrien.

Kulturnæringene har også en rekke "attraktive" egenskaper. Hovedtyngden av bedriftene er svært innovative og jobber i fleksible nettverk. De fremstiller produkter som gjør andre produkter mer attraktive for kunden.

Rapporten konkluderer med at kulturnæringene har et relativt stort vekst- og utviklingspotensial. Det er viktig å anerkjenne dem som verdiskapende næringer og inkludere dem i den nasjonale, regionale og lokale næringspolitikken. Kulturnæringene bør også få en naturlig plass i innovasjonssystemet nasjonalt og regionalt."

Du kan laste ned rapporten kostnadsfritt  her.