Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelp til å skaffe bolig

Har du problemer med å komme deg inn på boligmarkedet, eller problemer med å bli boende i den boligen du har? Da kan du søke kommunen om råd og hjelp.

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Ut ifra din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

  • råd om økonomi
  • forskjellige tjenester du kan søke om
  • hjelp til å søke støtte eller lån
  • leie av kommunal bolig
  • hjelp i en kjøps- eller leieprosess
  • hjelp til mestring i en bosituasjon.

Selv om de fleste bor godt i Norge i dag, gjelder ikke dette alle. Rundt 150 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler 6200 et fast sted å bo. De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo.
 

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredstillende boforhold på egen hånd.
Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

  • er uten egen bolig
  • står i fare for å miste boligen sin
  • bor i uegnet bolig eller bomiljø

Kriterier/vilkår

For å motta denne tjenesten må du ha lovlig opphold i Norge og kommunen må vurdere at du er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du ber om hjelp vil kommunen ta stilling til om du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Kommunen fatter et enkeltvedtak om å gi bistand eller å avslå bistand. Hvis kommunen vurderer at de skal gi deg hjelp, vil det stå i vedtaket hva hjelpen skal gå ut på.

Søknad om omsorgsbolig skal sendes til Koordinering, fag og forvaltning.

Søknad om rehabiliteringsbolig og bolig med hjelpe- og vernetiltak skal sendes til Sosialtjenesten.

Søknad om ordinær bolig sendes til Stiftelsen Bolig Bygg.

Saksbehandling

Boligsøknader tas opp på boligtildelingsmøter. Beslutningen om boligtildeling tas på bakgrunn av tildelingskriterier for de forskjellige typer boliger samt tverrfaglige vurderinger. Dersom en bolig tildeles på spesielle vilkår (jmfr Husleieloven, kapittel 11 § 11-1) må kartleggingsskjema for hjelpebehov fylles ut. Kartleggingsskjema skal fylles ut av saksbehandler. Det fattes et vedtak om tildeling av kommunal bolig.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket eller mener at kommunen ikke har fulgt reglene for saksbehandling, kan du klage. Klagen sendes til Statsforvalteren i ditt fylke. Kommunen kan hjelpe deg med klagen.

Tjenesten oppdatert: 29.06.2023 09:58