Bedriftshelsetjeneste

Som ansatt i kommunen er du omfattet av vår bedriftshelsetjeneste. Hemis AS er Sør-Varanger kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, og både medarbeider og arbeidsgiver kan kontakte dem.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

 • Systematisk HMS arbeid
 • Sykefravær
 • Arbeidshelse
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Rus og avhengighet
 • Kurs
 • Krisehåndtering
 • Vernerunder og ROS

For deg som er student

Studenter

Vi har til enhver tid mange spennende stillinger innenfor flere fagområder. Sjekk ut oversikten over ledige stillinger.

Du vil få en unik mulighet til å opparbeide deg relevant arbeidserfaring og bli bedre kjent med hva du kan forvente deg av Sør-Varanger kommune.

Vi har egen avlønning av studentene.

Heltidskultur

Heltidskultur

Sør-Varanger kommune har en høy andel heltidsansatte.

I Sør-Varanger kommunes arbeidsgiverstrategi 2020 ønsker kommunen å oppnå følgende med sin arbeidsgiverpolitikk:

 • Rekruttere og beholde arbeidstakere
 • Innarbeide heltidsstillinger som hovedregel, og deltidsstillinger som en mulighet.

Det er fire hovedgrunner til at vi trenger en heltidskultur i Sør-Varanger kommune:

Sikre tilstrekkelig kvalitet i Sør-Varanger kommune

Fremme Sør-Varanger kommune som en attraktiv arbeidsgiver som klarer å rekruttere nødvendig kompetanse

Utnytte ubenyttet, kompetent arbeidskraftpotensiale blant ansatte som arbeider deltid

Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø for ansatte, som også frigir tid til mer og bedre ledelse

Mål for heltidsarbeidet:

 • Sør-Varanger kommune vil ha kompetente, dyktige, ansvarlige og selvstendige medarbeidere
 • Sør-Varanger kommubne innarbeider heltidsstillinger som hovedregel for ansatte, og deltidsstillinger som en mulighet
 • Brukerne skal oppleve bedre kvalitet på tjenestene gjennom mer forutsigbarhet og kontinuitet ved å ha færre mennesker å forholde seg til og tjenester som er tilpasset egen døgnrytme

En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidas kompetansebehov i den kommunale helsetjenesten.

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Sør-Varanger kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres. Dette er de mest brukte:

 • Ukentlig arbeidstid på 37,5 timer. Dette gjelder for tjenester som kan gjennomføres med dagarbeidstid.
 • Ukentlig arbeidstid på 35,5 timer gjelder i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 06.00 og/eller minst hver tredje søndag og ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
 • Ukentlig arbeidstid på 33,6 timer gjelder for helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

Lærerne har egen arbeidstidsavtale.

Som ansatt i Sør-Varanger kommune har man mulighet til å tiltre en fleksitidsordning der forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder hovedsakelig stillinger hvor arbeidet utføres på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan man selv styre arbeidstiden innen gitte rammer.