Funn fra kafemøter v/SVK Helse

SVK presenterte funn av svake områder og muligheter etter kartleggingsmøter med grupper av befolkningen 65 eller eldre. Det ble ikke konkludert med konkrete tiltak, en del av punktene blir utbedret som følge av nytt kollektivtilbud fra oktober 2023.
 

 • Gjennomgang av presentasjon. Referanser:
 • Diskusjon:
  • TFFK var i prosess med møter lignende kafemøter før regions sammenslåing. Bakgrunnen var at deler av kundegruppen er mindre digital og man egne metoder for å få tak i kvalitativ informasjon.
    
  • I sitt arbeid forsøker TFFK å være i forkant av demografisk utvikling og endringer i kommuner som påvirker kollektivbehov. Når det kommer nye boligfelt endres ruter slik at det passer med dette. Likeledes er endringer i demografi en faktor man må ta hensyn til.
    
  • I prinsippet er det viktig at informasjon som skapes blir brukt og kommer til nytte. TFFK vil skaffe seg mer informasjon når det kommer nytt kollektivtilbud som følge av systemer for å kartlegge bruk av kollektivtilbudet.

 

Orientering om ny leverandør innen kollektivtilbud fra oktober 2023 v/TFFK

 • TFFK redegjorde for innhold i nytt kollektivtilbud fra oktober 2023.  
   
 • Om nytt kollektivtilbud:
  • Informasjon kommer tidlig i 2023
    
 • Diskusjon:
 • Om sammenheng mellom skoleskyss og annen kollektivtransport: Økt frekvens i distriktet er ikke tenkt å skulle gi bedre midtkjøring i skoleskyssen
   
 • Om muligheter for endringer i kontraktsperioden: Det er relativt stort handlingsrom angående endringer i kontrakten på kollektivtransport, men ikke hvis det innebærer vesentlige endringer som kommer leverandør til gode
   
 • Kontrakten om kollektivtransport har 10 års varighet og gjelder i perioden 2023 - 2033
   
 • Etter kontraktsinngåelse vil det foregå oppstarts forberedende aktiviteter med leverandør. Det er da behov for diskusjon på dialogmøter med kommunen.

 

Fastsette samarbeidsarena og form de neste årene

 • Skal videre dialogmøter være i tillegg til egne møter for skoleskyss eller slå sammen?
  • Kan være grei å holde møtene adskilt i skoleskyss og øvrig mobilitet
    
  • Ikke nødvendigvis vanntette skiller mellom møtene, men skoleskyss er omfattende som tema og krever egen kompetanse fra både TFFK og SVK
    
  • Representant fra SVK Oppvekst bør være med i dialogmøtene. Det er overlappende interesser mellom oppvekst og øvrig kollektivtransport som kan være fordelaktig å koordinere.
    
 • Innhold i dialogmøter:
   
  • Hva er partene nysgjerrig på? Hvordan fungerer tilbudet til målgruppene, hva fungerer ikke.
    
  • Kommunens planavdeling kan ha ansvar for igangsetting av dialogmøter, men det forutsetter at bemanning er på plass (er ikke det pr i dag)
    
  • Til neste dialogmøte: TFFK ønsker å diskutere en del praktiske punkter angående blant annet holdeplasser
    
  • Innkalling til møter: Det bør være en del informasjon til agenda i forkant av agenda slik at man kan konkludere i møter.
    
  • Frekvens: neste møte før jul, TFFK kaller inn
    

Andre forhold diskutert i møte

 •  Hvilken kunnskap finnes om eldres bruk av kollektivtransport pr i dag?
   
  • TFFK har lite informasjon og statistikk på dette
    
  • Nytt billettsystem kan gi mer informasjon
   • Eksempel fra koronaperioden: Mange flere barn som bruker app for å ta bussen
     
  •  Om drive involvering av eldre videre?
    
   • TFFK må kanskje kjøre flere kampanjer for å finne ut om flere eldre tar bussen og drive opp eldres bruk av kollektivtransport
     
 • Kvalitativ informasjon om innbyggergruppers bruk av kollektivtransport må kanskje hentes inn av kommunen da TFFK ikke har ressurser til dette