Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagtilbud - aktivitetstilbud

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Dagsenter er en ikke-lovpålagt tjeneste, men et tilbud Sør-Varanger kommune gir til hjemmeboende eldre/funksjonshemmede som har mindre omfattende hjelpebehov

  Beskrivelse

  Tjenesten gis for å gi økt trivsel, bidra til sosialt samvær og gi tilrettelagt aktivitet for hver enkelt bruker. Tjenesten er med i tiltaksplanen slik at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem. Den som innvilges plass må selv ønske å motta tilbudet.

  Tilbudet gis ved Kilden dagsenter i Kirkenes. Kilden Dagsenter er åpen 5 dager i uka, hverdagene mellom kl. 09.00 - 14.00

  Tilbudet er behovsprøvd, og vedtaket kan gis inntil 5 ganger per uke. Brukeren blir hentet, og bragt tilbake til eget hjem i forbindelse med oppholdet.

  Tilbudet på dagsenteret skal bidra til variert kosthold, sosialt samvær, tilrettelagt aktivitet og være et avlastningstilbud for pårørende.

  Besøksadresse Telefon
  Kilden dagsenter Eldresenteret.
  Kongensgate 10A
  78 97 06 44

   

  Målgruppe

  Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

  Kriterier/vilkår

  Hjemmeboende eldre

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten


  Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret, og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skattelikning jmf Egenandel for helse- og omsorgstjenester § 8.
  Transport og måltider er inkludert i egenbetalingen.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Psykisk.no ( Helsedirektoratet)
  Pårørende - en ressurs (veileder fra Helsedirektoratet)

  Lover

  Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

  Base Avdelingsleder Kontor
  Kirkenes Base 1 78 97 06 32 78 97 06 33
  Kirkenes Base 2 78 97 06 36 78 97 06 37
  Hesseng 78 97 18 32 78 97 18 36
  Bjørnevatn 78 99 37 00 78 99 94 49
  Pasvik 78 99 35 40 78 99 35 40
  Bugøynes 78 99 80 50 78 99 80 50

  Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet får ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no

  Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes

  Vedlegg

  Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

  Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

  Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 20.09.2019 20:40

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk